18 September 2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

 کارگاه هم اندیشی مدیریت هوشمند آب در ایران

 کارگاه هم اندیشی مدیریت هوشمند آب در ایران، شناسایی چالش ها، فرصت ها و راه حل صبح امروز سه شنبه در دانشگاه علمی و کاربردی استان اصفهان با حضور استاتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان حوزه آب برگزار شد.