25 March 2019 | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵

صنایع دستی نجف آباد

لوده در سنت به معنی سبد بزرگی است که برای محل میوه استفاده می شود . لوده بافی که در گذشته جز مشاغل شهر بوده و از جمله صنایع دستی ای می باشد که از طریق آن مردم به امرار معاش می پرداختند . عکس:رضا سلطانی نجف آبادی