28 September 2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

ضرورت توجه دولت به چالش جمعیتی؟

رو به پیری رفتن جمعیت و کاهش زاد و ولد در کشور به عنوان یک خطر غیر قابل جبران از دغدغه های مهم و چالشی بزرگ است که لازم است دولت سیزدهم توجه ویژه به آ...

روزنامه سراسری کیمیای وطن بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی ربیع روزنامه - کیمیای وطن