به گزارش پایگاه خبری ربیع به نقل از اداره روابط عمومی شهرداری آمل هاشمی در این دیدار گفت؛ اعتقاد داریم کار باید مهندسی انجام شود. چون ایمنی و تاب آوری ساختمان ها در برابر حوادث مهمترین دغدغه ما برای حفظ جان و مال شهروندان است.
هاشمی تاکید کرد؛ شهرداری و نظام مهندسی برای آبادانی شهر بایستی کنار هم باشند. خوشبختانه عملکرد و هم افزایی و همکاری متقابل نظام مهندسی استان و نمایندگی آمل با مجموعه شهرداری رضایت بخش است.