صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: یارانه مواد غذایی اختصاص یافته به هر مرکز آموزش عالی صرفا برای تهیه و توزیع غذای گرم دانشجویان می باشد و صرف آن برای تهیه و توزیع غذای کارکنان و استادان ممنوع است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در خصوص تخصیص اعتبارات یارانه مواد غذایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی و مراکز تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ مواردی را تاکید کرد که به شرح زیر است:

تمامی مراکز آموزش عالی مجری ارائه غذای گرم دانشجویی از ابتدای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ملزم به بکارگیری سیستم اتوماسیون تغذیه برای انجام تمام مراحل از رزرو تا توزیع غذا و ارائه گزارش روزانه به صندوق هستند.
تمامی مراکز آموزش عالی ملزم هستند که اطلاعات تغذیه مربوط به سال تحصیلی ۹۵-۹۴ را در سامانه جامع اتوماسیون فاز دو صندوق رفاه دانشجویان ثبت کرده و مستندات مربوط را در بخش های درخواستی الصاق کنند.
همچنین یارانه مواد غذایی اختصاص یافته به آن مرکز آموزش عالی صرفا برای تهیه و توزیع غذای گرم دانشجویان است و صرف آن برای تهیه و توزیع غذای کارکنان و استادان ممنوع است.