بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸.۸ درصد است.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۹.۵ درصد افزایش داشته است.
خلاصه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه سال جاری نسبت به مردادماه ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۵درصد افزایش داشته است. در بخش دخانیات شاخص نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده؛ اما نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۱.۹درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین شاخص بهای پوشاک و کفش در شهریورماه نسبت به مردادماه سال جاری ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته و در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها شهریورماه نسبت به مردادماه ۱.۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل۹.۱ درصد افزایش، در بخش اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه شهریور نسبت به مرداد سال جاری ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش را شاهد هستیم.
شاخص بهای بهداشت و درمان در شهریورماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد، در حالیکه شاخص در بخش حمل و نقل در مدت‌ زمان‌های مشابه به ترتیب به ۰.۹ و ۶.۸ درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای ارتباطات در شهریورماه نسبت به مردادماه ۰.۲ درصد و در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه تفریح و ارتباطات در شهریوماه نسبت به مردادماه ۳.۳ درصد و در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
شاخص بهای تحصیل در شهریورماه نسبت به مردادماه سال جاری ۰.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۷ درصد افزایش داشته و در بخش رستوران و هتل در شهریورماه نسبت به مردادماه ۰.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش، در بخش کالاها و خدمات متفرقه شهریور نسبت به مرداد سال جاری ۰.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش را شاهد هستیم.