پنجمین نمایشگاه نقاشی بنیاد نیکوکاری دست های مهربان در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، نمایشگاه نقاشی «بنیاد نیکوکاری دست های مهربان» با هنرمندی کودکان تحت حمایت بنیاد خیریه دست های مهربان و ارائه آثار هنری آنها به منظور حفظ کرامت انسانی کودکان کم بضاعت و افزایش روحیه اعتماد به نفس آنها برگزار می شود. بنیاد خیریه دست های مهربان سازمانی غیردولتی، غیرسیاسی، مستقل و مردم نهاد است که برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه زنان و کودکان نیازمند کمک و حمایت، با انگیزه والای انسان دوستی و کمک به همنوع در سطح کشور فعالیت می کند.
پنجمین نمایشگاه بنیاد نیکوکاری دست های مهربان در مجموعه اصفهان سیتی سنتر، طبقه همکف، راهروی دابنهامز ساعت ۱۱ تا ۲۳ برگزار خواهد شد. هنرمندان کوچک ساعت ۱۶ تا ۱۹ در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.