فرماندار اردستان اظهار کرد: نگاه ما به سمت و سوی تفکر پدافندی وغیر عامل باید در جامعه ومنطقه ای که زندگی می کنیم ونیاز داریم مثبت باشد.
علیرضا غیور در جلسه شورای پدافندی غیر عامل در فرمانداری اردستان گفت: یکی از موارد ی که در ارتباط پدافند غیر عامل باید وجود داشته باشد یک بینش و تفکر برای پدافند غیر عامل است.
فرماندار شهرستان اردستان در این جلسه با بیان اینکه پدافند غیر عامل تنها مختص زمان خاصی نیست افزود: پدافند غیر عامل شامل اقداماتی برای کاهش آسیب پذیری در برابر حوادث است.
وی افزود: احتمال وقوع حوادث همیشه وجود دارد مثل بحث سرقت که همواره در محل سکونت افراد با این موضوع روبرو هستند.
غیوربا بیان اینکه ما در راستای فعالیت هایی که انجام می دهیم هر چه قدر قدرت و پیشگیری هایمان بیشتر باشد از حیث آسیب پذیری به شرایطی می رسیم که ضریب آسیب پذیری ما کمتر می شود تصریح کرد: باید با اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات ایمنی قبل از وقوع بحران از کاهش خسارات جلوگیری کنیم تا خدمات رسانی به مردم با وقفه مواجه نشود.
رئیس پدافند غیر عامل شهرستان تأکید کرد: ما باید به سمتی برویم که بتوانیم راه هایی که برای ما بصورت تهدید متصور است  آن را ببندیم و این امر هر چه مورد توجه قرارگیرد در مقابل تهدیدات در وضعیت بهتری خواهیم بود.
وی مهمترین اهداف تشکیل پدافند غیر عامل را ایمن سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم، تامین نیازهای حیاتی و به حداقل رساندن تاثیر بحران و تهدیدها و تداوم اداره شهر در شرایط بحران عنوان کرد.
فرماندار با تاکید بر ایجاد تفکر و نگاه در بین همه مجموعه پرسنل ادارات تصریح کرد: باید مسئله آموزش با برگزاری رزمایش ها در تمام حوزه ها توسط ادارات صورت گیرد تا ضریب آمادگی خود را بسنجیم.
اردستان:حمید فرخی