مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تولید آبزیان پرورشی در قفس به عنوان یک طرح نو در اصفهان به اجرا گذاشته شده است.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، محمدرضا عباسی با اشاره به اینکه اجرای طرح رهاسازی ماهیان سردآبی و گرم آبی در دریاچه‌های پشت سد یکی از طرح‌های مدیریت شیلات استان اصفهان از گذشته تا به حال بوده است، بیان داشت: اجرای طرح‌های نوین آبزی پروری در منابع محدود آبی استان، با هدف استفاده مفید و موثرتر از  اهدافی است که در این راستا می‌توان به «طرح پرورش ماهی در قفس» اشاره کرد.
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: می‌توان با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب و انتخاب بهترین مکان اجرای این طرح در سطح استان اصفهان گام بلندی در جهت افزایش آبزیان برداشت.
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: تولید سالانه حدود ۹۰۰ تن ماهی از این منابع با رهاسازی بچه ماهی و تولیدات طبیعی این منابع در استان اصفهان بخشی از سهم آبزی پروری استان را به خود اختصاص داده است.
عباسی اضافه کرد: با استقرار قفس در دریاچه‌های پشت سد و آب بندان‌های استان و تغذیه دستی ماهیان و به طور کل مدیریت کردن در زمان، تعداد و نوع گونه ماهی با توجه به شرایط کمی و کیفی آب می‌توان گام جدی دیگری در راستای تولید آبزیان پرورشی و اشتغالزایی و کسب در آمد برداشت