محمدحمید داستانپور کاندیدای هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان

پایگاه خبری ربیع/ در انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان به محمد حمید داستانپور با کد انتخاباتی ۱۷۰۰۲۰۹ رأی می دهیم.

شعارها:

کسی که جیبش بسته باشد زبانش باز است.

مشارکت فرهنگیان در تمامی صحنه های آموزش و پرورش و اقتصادی حلال مشکلات است.

اهداف و دیدگاه ها:

دفاع از حقوق فرهنگیان در صندوق ذخیره

اصلاح سیستم مدیریتی صندوق ذخیره

نظارت بر عملکرد هیأت مدیره

مشارکت بیشتر فرهنگیان در تصمیم گیری های صندوق

سرمایه گذاری صندوق در تمامی استان های کشور