به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس، در مقاله معاونت پژوهشی، برنامه ریزی و اموربین الملل سازمان امور مالیاتی با عنوان «برآورد فرار مالیاتی ناشی از اقتصادی غیر رسمی» که زمستان ۹۵ منتشر شد، آمده است: میزان متوسط اقتصاد غیررسمی در ایران با استفاده از الگوى DSGE وپارامترهای برآوردی و برخی داده‌ها برآورد شد.

به استناد نتایج حاصل از برآورد، به طور متوسط ۲۳ درصد از مصارف خانوارها از محل کالاهای غیررسمی تأمین می‌شود که حدود ۱۷ درصد از این کالاهای غیر رسمی از طریق واردات غیررسمی با قاچاق به کشور وارد می شوند و مابقی در داخل کشور تولید می‌گردند. همچنین، متوسط میزان واقعی اقتصاد غیر رسمی طی این دوره معادل ۱۷۰۷۲۵٫۵ میلیارد ریال برآورد شد. با احتساب سهم ۱۷ درصدی قاچاق از کل کالاهای غیررسمی، میزان واقعی قاچاق در کشور معادل ۲۹۰۲۳ میلیارد ریال تخمین زده شد.

افزون بر این، نتایج نشان داد که متوسط سهم اشتغال غیر رسمی از کل اشتغال کشور طی دوره مورد بررسی حدود ۱۸ درصد است؛ بنابراین، ۱۸ درصد از ساعات کار به اشتغال غیررسمی اختصاص دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، ۸۲ درصد کل اشتغال کشور قابل مالیات‌ستانی است ولی به دلیل پنهان بودن ۱۸ درصد بقیه اشتغال، امکان اخذ مالیات بر دستمزد در این بخش میسر نیست.

با یک برآورد ساده و با لحاظ شرایط و نرخ مالیاتی یکسان برای بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد، فرار مالیاتی ناشی از درآمد کار برابر با حدود ۲۲ درصد مالیات بر درآمد کنونی است. از آنجا که متوسط مقدار مالیات بر درآمد به قیمت سال پایه ۱۳۸۳ طی دوره ۹۳-۱۳۶۰ حدود ۱۰۳۰۲٫۴ میلیارد ریال بوده است، متوسط درآمد واقعی از دست رفته دولت از این بخش طی این دوره معادل ۲۲۶۶٫۵ میلیارد ریال برآورد شد.