به گزارش پایگاه خبری ربیع، بنا براطلاع منابع آگاه یکی از اعضای شورای شهر دوره پنجم به جهت جعل و استفاده از سند مجعول دعوت نامه استیضاح غیرقانونی مهندس احمدی شهردارسابق شاهرود در اسفند ماه ۹۸ ؛ به ۲۲ماه حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم شده است.