به گزارش پایگاه خبری ربیع، مهدی میرجهانیان با بیان این که گروه‌های مهندسی بهداشت آب مرکز بهداشت به طور روزانه پارامترهای کیفی آب شرب را بررسی می‌کنند، اظهارداشت: سلامت و کیفیت آب براساس استانداردهای ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ سازمان ملی استاندارد توسط نهادهای نظارتی بررسی و کنترل می‌شود.

وی افزود: همه روزه سلامت و کیفیت آب شرب از لحاظ میکروبی، شیمیایی و میزان کلر باقی مانده توسط مرکز بهداشت اصفهان کنترل می‌شود.

مدیرگروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر سلامت آب شرب شهرها و روستاهای استان عنوان کرد: در سال گذشته ۴۵۰ هزار آزمایش کلر باقی مانده در نقاط شهری و روستایی استان انجام گرفت که نتیجه ۹۹.۷۴ درصد کلر سنجی‌ها در مناطق شهری و ۹۹.۴۸ درصد در مناطق روستایی مطلوب بوده است.

میرجهانیان افزود: همچنین در سال گذشته ۲۵ هزار آزمایش میکروبی آب در سطح استان انجام شد که نتایج به دست آمده نشان داد مطلوبیت آب شرب شهری ۱۰۰ درصد و روستایی ۹۹.۸۴ درصد بوده است. وی با اشاره به انجام ۱۵۰۰ آزمایش شیمیایی روی آب شرب در سال گذشته گفت: نتایج این آزمایش‌ها بیانگر سلامت و کیفیت مطلوب آب شرب شهرها و روستاهای استان بوده است.

وی وجود املاح در آب شرب را برای سلامت مردم ضروری دانست و تاکید کرد: املاح معدنی باید در آب شرب موجود باشد و در صورتی که املاح آن گرفته شود، تبدیل به آب مقطر شده که برای سلامتی مضر است.