به گزارش ربیع به نقل از ایسنا ، نماینده حقابه‌داران و کشاورزان بخش جلگه اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت آب سد زایندوه رود بحرانی است، گفت: اگرچه حجم آب سد زاینده رود کمتر از ۳۰۰ میلیون متر مکعب است و وضعیت آب بحرانی است، اما کشاورزان منطقه جلگه منتظر آب کشت پاییزه هستند.

فتح الله دهقانی ، با بیان اینکه آب کشت پاییزه برای منطقه شرق در نیمه دوم آبان ماه باز می‌شود، اظهار کرد: برداشت محصول جو در بخش جلگه در سطح دو هزار هکتار زمین پایان یافت و به صورت میانگین از هر هکتار سه تا چهار تن جو برداشت شد.

وی با بیان اینکه سال جاری میزان جوی برداشت شده در بخش جلگه تقریبا مشابه سال گذشته بوده است، ادامه داد: با توجه به اینکه امسال با تنش آبی و کم بارشی بیشتری نسبت به سال گذشته مواجه بودیم دچار افت عملکرد محصول شدیم.

نماینده حقابه‌داران و کشاورزان بخش جلگه اصفهان با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد گندم بخش جلگه برداشت شده است، تصریح کرد: شش هزار هکتار زمین در بخش جلگه زیر سطح کشت گندم رفته است و به صورت میانگین ۳.۵ تا ۴ تن در هر هکتار گندم برداشت شد.

دهقانی خاطر نشان کرد: در این محصول نیز مانند جو به دلیل کم بارشی، دچار افت عملکرد محصول شدیم، اما اگر تنش آبی نداشته باشیم عملکرد کشاورزان می‌تواند بیش از ۵ تن گندم در هر هکتار باشد.