به گزارش پایگاه خبری “ربیع” پنجمین “جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری” در سه محور  نوآوری در سنجش تکوینی، رسانه های پر شمار در تدریس مجازی و مشارکت اولیا و در سه مرحله منطقه، استانی و کشوری برگزار شد
در مرحله کشوری این جشنواره که با مشارکت ۱۸۹ تیم از ۳۲ استان کشور در خراسان رضوی برگزار شد پرستو درخشنده از دبیرستان حضرت خدیجه (س) روستای کلیشادرخ و نوشین مظهری فر از دبیرستان سمانه روستای کچوییه منطقه باغبهادران شهرستان لنجان رتبه اول کشوری در محور نوآوری در سنجش تکوینی با تاکید بر سنجش عملکردی در تدریس فضای مجازی را کسب نمودند.