به گزارش پایگاه خبری ربیع،  از سویی افزایش حجم ذخائر مازاد بانکها (از انواع مصارف پایه پولی یا همان حساب دیداری بانکها نزد بانک مرکزی) در انتهای سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای همین سال، کمبود منابع مالی بانکها برای تسویه بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد.
نسبت ذخایر مازاد به حجم سپرده های بانکی از ۰.۳۴ ابتدای سال ۹۷ به ۰.۴ در انتهای سال ۹۷ افزایش یافت.
مجددا تاکید میگردد ذخائر مازاد بانکها جهت تسویه نقل و انتقالات سپرده های بانکی کاربرد داشته و از جنس پول مخلوق بانک مرکزی است. همچنین زمانی را به خاطر داریم (اواخر دهه ۸۰) که ذخائر مازاد به وفور در دسترس بانکها بوده و در سال ۱۳۸۹ نسبت ذخائر مازاد به حجم سپرده در حدود ۲.۵ درصد هم رسیده بود!