به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از پارازیت،

از بس مریض بود، خط شکسته‌اش را هم گچ گرفت.
متفکری که شنا بلد نیست، حتما در افکارش غرق می‌شود.
بعضی‌ها برای حلوا بی‌تابی می‌کنند و بعضی‌ها برای مرده!
بعضی‌ها با طنز شیرین نان می‌خورند و بعضی‌ها با نان شیرین طنز می‌گویند!
توانا بود هر که دانا بود، کدام خط دکتر تو دیدی که خوانا بود.
میان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمین تا زیرزمین است!
خط فقر به خط بقا تغییر‌نام می‌دهد.
برای اینکه حرف‌های پخته بزنم، به کلاس آشپزی رفتم.
باد، دیوانه‌وار کتابم را ورق زد.

سهراب گل هاشم