مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: ورزشگاه شفق تاکنون ۹۵درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، سید رضا مبلغ  اظهار کرد: عملیات اجرایی ورزشگاه شفق ابتدای خیابان گلستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته است، افزود: ورزشگاه شفق ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.
مدیرمنطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: ساماندهی گلزار شهدای دستگرد با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال تکمیل شد.