به گزارش پایگاه خبری ربیع، منصور درویشی در جلسه شورای سازمان قطار شهری قم با اشاره به وضعیتپروژه متروی قم، اظهار داشت: فاز اول خط A متروی قم پیشرفت ۷۷ درصدی دارد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با اشاره به درخواست اختصاص دو هزار میلیارد تومان اوراق
مشارکت به قطار شهری قم برای سال آینده، گفت: جلساتی در نهاد ریاست جمهوری و دیگر
ارگان‌ها برای تامین مالی پروژه مترو تشکیل شده است.
درویشی با اشاره به تکمیل ۶ کیلومتر پروژه متروی قم تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در اینمسیر ۶ ایستگاه وجود دارد که دو ایستگاه برای بهره‌برداری از فاز اول باید تکمیل شوند، ایستگاهمطهری با پیشرفت ۸۰ درصدی یکی از ایستگاه های مسافرگیر محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی ایستگاه A10 مترو ۴۷ درصد، ایستگاه A11 مترو ۶۵ درصد،
ایستگاه A12 مترو ۵۴ درصد، ایستگاه A13 مترو ۶۶ درصد و ایستگاه A14 مترو ۶۸ درصد
است.
به گفته مدیرعامل سازمان قطار شهری قم در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار متر مکعب عملیات بتنریزی و ۴۲ هزار مترمکعب خاکبرداری در پروژه متروی قم انجام شده است.
درویشی ادامه داد: در بحث احداث دپوپارکینگ متروی قم هم اقداماتی از قبیل خاکبرداری، تسطیح و… پیشرفت بالای ۹۰ درصد دارد.
وی با اشاره به اجرای ریل‌گذاری متروی قم به صورت آزمایشی، گفت: این روند با قدرت در حال
پیگیری بوده و تاکنون یک کیلومتر ریل‌گذاری از عملیات روسازی انجام شده است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم اظهار داشت: با توجه به تحریم‌ها و سخت شدن تامین برخی
تجهیزات مترو، رویکرد ما استفاده حداکثری از تجهیزات بومی در این پروژه است.