به گزارش پایگاه خبری ربیع،  این تالار که بدون توجه به شرایط  موجود و ممنوعیت برگزاری مراسم اقدام به این کار کرده بود، غیرهمچنین ۲ قلیانسرا و یک اغذیه فروشی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شدند و یک نانوایی به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی، نواقص بحرانی و غیربحرانی و نیز عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی اخطار کتبی دریافت کرد.

همشهریان تخلفات بهداشتی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند