به گزارش پایگاه خبری ربیع، اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قم درراستای فعالیتهای متنوع سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، جهت نوسازی وتوسعه ناوگان ، از متقاضیان واردات کامیونهای تا سه سال ساخت نام نویسی به عمل می آید.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق افزود : با عناین به هماهنگی های به عمل آمده از سوم خردادماه سالجاری متقاضیان واردات کامیونهای تا سه سال ساخت می توانند جهت نام نویسی به آدرس اینترنتیwww.rmto.ir بخش نوسازی وتوسعه ناوگان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای مراجعه نمایند .
حمید سالاری درادامه به مصادیق شمول این طرح اشاره کرد و اظهار داشت : شرکتهای تولید کننده داخلی خودروهای سنگین ، شرکتهای حمل ونقل توانمند دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، شرکتهای واردات کامیونهای سنگین دارای مجوز از وزرات صمت ، مشمول نام نویسی دراین طرح می باشند.
وی خاطر نشان ساخت : علاوه بر شرکتهای فوق الاشاره ، مالکین حقیقی و حقوقی کامیونهای فرسوده واجد شرایط ، میتوانند نسبت به واردات کامیونهای کارکرده تا سه سال ساخت اقدام نمایند .
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درخاتمه با یادآوری این مهم که متقاضیان جهت دریافت اطلاعات واقدامات متعا قب ، تنها به اطلاعیه های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای توجه نمایند تصریح کرد : از مالکان گرامی کامیونهای فرسوده درخواست میگردد ضمن بهره مندی از فرصت حاصله ، دراسرع وقت نسبت به نام نویسی درآدرس اینترنتی مذکور اقدام نمایند .