پایگاه خبری ربیع/

از نظر امام خمینى نقش مردم در نظام اسلامى نقشى سرنوشت ساز و کلیدى است؛ مردم عامل اصلى مقبول بودن حکومت، ضامن استوارى و بقا و حامى و ناظر اعمال حکومتند و هر یک به تنهایى قادر به اعمال نظارت بر همه اعمال و ارکان آنند. حکومتى که در آن مردم تصمیم گیرندگان اصلى و ایفاگران نهایى و به تمام معنى در نقش مشارکتند.

از موضوعات اساسى و مهمى که از دیرباز، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و بخش عمده اى از مباحث مربوط به سیاست را در بر مى گیرد؛ مسأله مردم و مشارکت سیاسى آنهاست.

اینکه مردم در حکومت تا چه اندازه اى سهیم هستند و چه نقشهایى را برعهده دارند؟ مسأله اى است که در نظامهاى مختلف سیاسى هر بار از نظرگاه و دیدگاهى خاص به آن پرداخته شده است.

ایدۀ جمهورى اسلامى بر اساس تفکر سازگارى میان حکومت دینى و مشارکت مردمى شکل گرفت. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، وجوه مدنى حکومت با وجوه دینى آن در الفت و سازگارى به سر مى برند و گمان دست اندرکاران تدوین آن و در رأس همه بنیانگذار جمهورى اسلامى چنین بوده که مشارکت مردمى و وجوه مدنى حکومت، جا را براى حاکمیت دین و التزام به تعالیم شرع تنگ نمى کند.

در اندیشه سیاسى امام(س) نه تنها دموکراسى از اسلام جدا نیست، بلکه هدف اصلى مبارزات ضد استبدادى ایشان را تشکیل مى دهد. در این دیدگاه نظام حکومتى ایران «جمهورى اسلامى» حافظ اسلام و دموکراسى و متکى به آراى ملت است.

 چنانچه فرمودند:

این یک هدیۀ الهى است که بدون اینکه دستهاى بشر در آن دخالت داشته باشند خداى تبارک و تعالى به ما اعطا فرموده است. و ما باید قدر این نعمت را بدانیم؛ و اقتدا کنیم به این زنها و بانوان و بچه هاى پشت جبهه و آنهایى که در خود شهرهاى مخروبه و نیمه مخروبه حاضرند.

نیز فرموده اند: باید اختیار دست خود مردم باشد… این نسل حالا مقدراتشان دست خودشان باید باشد.

– اساس کار یک جمهورى اسلامى، تأمین استقلال مملکت و آزادى ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همۀ زمینه هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معیارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همۀ مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگى براى اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند.

– دمکراسى این است که…اکثریت هر چه گفتند آراى ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.

– شکل حکومت ما، جمهورى اسلامى است. جمهورى به معناى اینکه متکى بر آراى اکثریت است و اسلامى براى اینکه متکى به قانون اسلام است.

بنابراین، همان طور که اشاره رفت مسأله مشارکت مردم و اهمیت دادن به آراى مردمى، از جمله مباحث پایه اى در گفتارهاى امام است. امام خمینى(س) نسبت به اینکه سرنوشت و امور هر ملتى باید به دست خود آن ملت باشد اهمیتى ویژه قائل است. مشارکت مردم روح کلام امام خمینى (س) است و بزرگترین ضامن آسیب ناپذیرى و پیروزى انقلاب اسلامى. اینکه در هر انتخاباتی بر حضور حد اکثری مردم در پای صندق های رای مطرح و ترغیب می شود بخاطر این است که رای مردم بسیار مهم است و مردم با رای خود می توانند سرنوشت کشور را تعیین کنند. این روزها نیز در ایام رحلت حضرت امام برنامه های کشور در راستای انتخابات ۲۸خرداد قرار دارد مردم با هوشیاری تمام رفتار و سوابق و گفتار و تبلیغات نامزدها را رصد می کنند تا در روز تعیین سرنوشت و رای به نامزد ریاست جمهوری درست رای دهند و با رای خود سرنوشت کشور را برای چهار سال در دست کسی قرار دهند که فکر می کنند می تواند دغدغه های مردم را که بی شک راس آنها معیشت و اقتصاد و اشتغال و فقر است را مرتفع نماید و کشور را به جایگاه واقعی اقتصادیش برساند.

 مظفر حاجیان