به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازشرکت توزیع برق استان اصفهان، در این نشست ابتدا مسعود اسکندری مدیر امور برق شهرستان برخوار در خصوص لزوم شرکت در طرح های کاهش پیک بار سال ۱۳۹۸ توضیحاتی ارائه نموده و  احتمال بروز خاموشی های ناشی از کمبود نیرو در تابستان سال جاری را یادآور شده و در خصوص طرح های مدیریت مصرف و پاداشهای اختصاصی این طرح صحبت نمودند. همچنین در ادامه این نشست طرحهای مدیریت مصرف پیک بار سال ۹۸ توسط رابط مدیریت مصرف شهرستان تشریح گردید . سپس مدیران این شرکت در مورد مشکلات و حساسیت موارد بهداشتی درتصفیه خانه به ویژه در ساعات پیک بار صحبتهایی ایراد نمودند. در پایان این جلسه مقرر گردید که پس از بررسی شرایط مربوط به دیزل های تصفیه خانه شمال فرم قرارداد مربوطه ظرف مدت هفت روز آینده به امور برق شهرستان برخوار ارائه گردد.