به گزارش پایگاه خبری ربیع، هیأت داوران مسابقه نوجوان متشکل از محمد جواد کبودر آهنگی، شهرام کرمی، محمد بحرانی، علی پاکدست و زهرا صبری پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند.

 

الف) گریم کاندیداها:

– فائزه سلطانی برای گریم نمایش “ژپتو” – امیر حسین غفاری برای گریم نمایش “آش آشتی کنان” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم فائزه سلطانی برای گریم نمایش “ژپتو”

 

ب) طراحی پوستر و بروشور

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم طیبه آنجدانی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش “سومین روز تابستان”

 

ب) نورپردازی کاندیداها: –

نیلوفر نقیب الساداتی و محمدرضا رحمتی برای نمایش “ژپتو” – یاسر بیگ زاده برای نمایش “سومین روز تابستان” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای یاسر بیگ زاده برای نمایش “سومین روز تابستان”

 

 

ج) موسیقی کاندیداها:

– مهدی زمانی برای موسیقی نمایش “ژپتو” – کامیار بهبهانی و امین رجایی برای موسیقی نمایش “با خودت برقص” – محمد نادری برای موسیقی نمایش “در سوگ شب هزار و یکم شهرزاد قصه ساز” – محمد باقر صاد برای موسیقی نمایش “آورده اند که…” – امید سنجر موسوی برای موسیقی نمایش “آش آشتی کنان” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای مهدی زمانی برای موسیقی نمایش “ژپتو” برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای امید سنجر موسوی برای موسیقی نمایش “آش آشتی کنان”

 

د) طراحی صحنه کاندیداها:

 

– پوریا آنجدانی برای طراحی صحنه نمایش “سومین روز تابستان” – اوشان محمودی برای طراحی صحنه نمایش “ژپتو” – مسیحا ابوعلی برای طراحی صحنه نمایش “با خودت برقص” – مهدی شریفی برای طراحی صحنه نمایش “آش آشتی کنان” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای پوریا آنجدانی برای طراحی صحنه نمایش “سومین روز تابستان” برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی شریفی برای طراحی صحنه نمایش “آش آشتی کنان”

 

ه) طراحی لباس کاندیداها: –

شهاب محمودی برای طراحی لباس نمایش “ژپتو” – هادی کیانی برای طراحی لباس نمایش “آورده اند که…” – سمانه احمدی مطلق برای طراحی لباس “اتاق سفید” – محبوبه سلطانی برای طراحی لباس نمایش “آش آشتی کنان” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای هادی کیانی برای طراحی لباس نمایش “آورده اند که…” برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای شهاب محمودی برای طراحی لباس نمایش “ژپتو”

 

و) بازیگری زن کاندیداها:

– مهناز آسوده برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان ” – غزاله نجیمی برای بازی در نمایش “آورده اند که…” -آذین نظری برای بازی در نمایش “ژپتو” – بی تا عزیز اوقلی برای بازی در نمایش “ژپتو” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به  خانم ها غزاله نجیمی برای بازی در نمایش “آورده اند که…” و مهناز آسوده برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان ” برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم آذین نظری برای بازی در نمایش “ژپتو”

 

ز) بازیگری مرد کاندیداها:

– علی تاریمی برای بازی در نمایش “ژپتو” – سید مهرداد کاووسی برای بازی در نمایش “سومین روز تابستان” – فرشاد قاسمی برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان” – محمد تقی نژاد برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به آقایان سید مهرداد کاووسی برای بازی در نمایش “سومین روز تابستان” و فرشاد قاسمی برای بازی در نمایش “آش آشتی کنان” برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای علی تاریمی برای بازی در نمایش “ژپتو”

 

ح) کارگردانی کاندیداها: –

محسن پور قاسمی برای کارگردانی نمایش “سومین روز تابستان” – سامی صالحی ثابت برای کارگردانی نمایش “باب اسفنجی کرگدن” – اوشان محمودی برای کارگردانی نمایش “ژپتو” -مسیحا ابوعلی برای کارگردانی نمایش “با خودت برقص” – مهسا جعفری و مسعود هاشمی نژاد برای کارگردانی نمایش “اتاق سفید” – محمد جهان پا برای کارگردانی نمایش “آش آشتی کنان” تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای اوشان محمودی برای کارگردانی نمایش “ژپتو” برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای محمد جهان پا برای کارگردانی نمایش “آش آشتی کنان”