به گزارش پایگاه خبری ربیع، آرا هیأت داوران در این بخش به شرح زیر اعلام شد:

الف) طراحی فضا کاندیداها-

 

لیلا بیگوند برای طراحی فضا نمایش “محیط بانان شجاع”- هیام احمدی برای طراحی فضا نمایش “تله من”- مهدی حبیبی برای طراحی فضا نمایش “یک روز بخصوص”- میثم کرمی برای طراحی فضا نمایش “یک دنیایی که آدم هاش آبی شن”تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم هیام احمدی برای طراحی فضا نمایش “تله من”

 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی حبیبی برای طراحی فضا نمایش “یک روز بخصوص

 

” ب) بازیگری خردسال

 

کاندیداها:- یوسف بهرام لو برای بازی در نمایش “نان آوران”- مهرسا مدیحی برای بازی در نمایش “نان آوران”- محمد صدرا شهبازیان برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”- هوراد حبیبی برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”برگزیده: دیپلم افتخار و جایزه نقدی مشترکا تقدیم می شود به آقای محمد صدرا شهبازیان برای بازی در نمایش “غولک های نازنین” و خانم مهرسا مدیحی برای بازی در نمایش “نان آوران”

 

ج) بازیگری زن

 

کاندیداها:- عسل میرزایی برای بازی در نمایش “یه دنیایی که آدم هاش آبی شن”- نرگس خاک کار برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”- آیسودا بشیری برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم نرگس خاک کار برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”

 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم عسل میرزایی برای بازی در نمایش “یه دنیایی که آدم هاش آبی شن”

 

د) بازیگری مرد

 

کاندیداها:- فرامرز غلامیان برای بازی در نمایش “تله من”- مهدی رسولی برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”- مهران بیات برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”- میثم میثاقی برای بازی در نمایش “محیط بانان شجاع”تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به آقایان فرامرز غلامیان برای بازی در نمایش “تله من” و مهدی رسولی برای بازی در نمایش “غولک های نازنین”

 

برگزیده: تندیس جشنواره،دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهران بیات برای بازی در نمایش “یک روز بخصوص”

 

ه) طرح و ایده کاندیداها

 

:- سعید باغبانی و احمد رضا جلیلوند برای طراحی و ایده پردازی نمایش “نان آوران”- هیام احمدی برای طراحی و ایده پردازی نمایش” تله من”- مهدی حبیبی برای طراحی و ایده پردازی نمایش “یک روز بخصوص”تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقایان سعید باغبانی و احمد رضا جلیلوند برای طراحی و ایده پردازی نمایش “نان آوران”

 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی حبیبی برای طراحی و ایده پردازی نمایش “یک روز بخصوص

 

پو” و) کارگردانی  کاندیداها:- هیام احمدی برای کارگردانی نمایش “تله من”- مهدی حبیبی برای کارگردانی نمایش “یک روز بخصوص”- موسی هدایتی برای کارگردانی نمایش “غولک های نازنین”برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی حبیبی برای کارگردانی نمایش “یک روز بخصوص” ز) جایزه ویژه هیات داورانهیات داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای هوراد حبیبی بازیگر نوجوان نمایش ” یک روز بخصوص” تقدیر می نماید.