به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، پیرو تصویب قانون معافیت گازبهای مدارس در سال ۹۷ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی مدارس، تمامی مدارس دولتی سطح استان اصفهان که مصارف آنها کمتر از الگوی مصرف ماهانه گاز طبیعی باشد، مشمول معافیت گاز بهاء می شوند.

بر اساس این دستور العمل و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان نمونه مدارسی که در مناطقی با اقلیم یک(بسیار سرد) هستند و ظرفیت کنتور آنها ۱۰۰ متر مکعب و بالاتر باشد، در صورت مصرف کمتر از ۶ هزارمتر مکعب گاز طبیعی در طی یک ماه مشمول معافیت پرداخت گاز بهاء می شوند و در صورتی که مصرف از این عدد حتی یک متر مکعب بالاتر رود، گاز بهای تمامی مقدار مصرف محاسبه می گردد.
همچنین در اقلیم یک (بسیار سرد) با ظرفیت کنتور ۶۵ متر مکعب، تا مقدار مصرف ۴۰۰۰ متر مکعب، کنتور۴۰ متر مکعبی، تا مقدار مصرف ۲۷۰۰ متر مکعب، کنتور ۲۵ متر مکعبی، تا مقدار مصرف ۱۷۰۰ متر مکعب، کنتور ۱۶ مترمکعبی تا مقدار مصرف ۱۲۰۰ متر مکعب،کنتور۱۰ متر مکعبی، تا مقدار مصرف ۷۰۰ متر مکعب، کنتور۶ متر مکعبی، تا مقدار مصرف ۴۵۰ متر مکعب و کنتور با ظرفیت ۴ متر مکعب، تا مقدار مصرف ۳۰۰ متر مکعب در ماه مشمول معافیت پرداخت گاز بهاء می شوند و در صورت عبور از الگوی تعیین شده، گازبهای تمامی مقدار مصرف گاز محاسبه می شود.
و همچنین در اقلیم های ۲، ۳ ، ۴ و ۵ نیز نسبت به ظرفیت کنتور از ۱۰۰متر مکعب تا ۴ متر مکعب، میزان مصرفی که مشمول معافیت گاز بهاء می شود، متفاوت است که مقادیر عددی آن در جدول زیر آمده است.
مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز برحسب متر مکعب در اقلیم های سرد سال (۱۶آذر ماه هرسال تا ۱۵ فروردین ماه سال بعد) در مدارس دولتی استان اصفهان
ظرفیت کنتور
۴
۶
۱۰
۱۶
۲۵
۴۰
۶۵
۱۰۰و بالاتر
اقلیم ۱
۳۰۰
۴۵۰
۷۰۰
۱۲۰۰
۱۷۰۰
۲۷۰۰
۴۰۰۰
۶۰۰۰
اقلیم ۲
۲۵۰
۴۰۰
۶۵۰
۱۱۰۰
۱۶۰۰
۲۶۰۰
۳۵۰۰
۵۵۰۰
اقلیم ۳
۲۰۰
۳۵۰
۶۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
۲۵۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
اقلیم ۴
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۵۰
۶۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
اقلیم ۵
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۳۰۰
۵۰۰
۸۰۰
۱۲۰۰
مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز برحسب متر مکعب در اقلیم های گرم سال (۱۶فروردین ماه هرسال تا ۱۵ آذر ماه سال بعد) در مدارس دولتی استان اصفهان
ظرفیت کنتور
۴
۶
۱۰
۱۶
۲۵
۴۰
۶۵
۱۰۰و بالاتر
تمامی اقلیم ها
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۴۰۰
۶۰۰
۹۰۰
۱۲۰۰
لازم به ذکر است، مقادیر فوق مربوط به مدارس دو نوبتی بوده و برای مدارس یک نوبتی ۶۰ درصد اعداد فوق و برای مدارس شبانه روزی ۲ برابر اعداد فوق در نظر گرفته می شود.
گفتنی است، شرکت گاز استان اصفهان، همانند سایر شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و کمک به ارتقای فرهنگ مصرف گاز در سطح مدارس استان این دستورالعمل را اجرایی خواهد کرد.
لازم به ذکر است، در راستای این طرح تشویقی که برای مدارس در نظر گرفته شده است، در صورت مصرف بهینه گاز طبیعی، مقادیر الگوی مصرف ماهانه گاز محقق شده و مدارس از پرداخت گاز بهاء معاف خواهند شد.