یکی از واژگان تخصصی بعنوان یک راهکار مورد مطرح امروزی، اصطلاح “مدیریت یکپارچه شهری” است که بدین معناست که اگر یک شهر و شهروندان آن بعنوان یک سیستم متحد و یکپارچه باشد، پس مدیریت اداره امور آن شهر نیز باید بصورت سراسر متحد و یکپارچه باشد.
امروز در شهر ساری بنا بدلایل مختلفی چون عدم شفافیت و هماهنگی نهادها و سازمان‌های مختلف در خصوص عملکردهای اجرایی مختلف، هزینه‌های بسیاری صرف می‌شود و عمده‌ترین دلیل این وقایع اسفبار، خودکامگی فعالیت هر نهاد بر اساس نیاز شخصی و میل و سلیقه خود می‌باشد.
مدیریت یکپارچه شهری باعث انسجام و افزایش قدرت مدیریت شهری شده و در هزینه‌های جاری شهری، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع مالی نیز در پی خواهد داشت.
امروز شهر ساری، بیش از آنچه که می‌توان تصورش را کرد، به این رویکرد مدیریتی برای افزایش بازخورد مفید در تمام‌ زمینه‌ها نیاز مبرم دارد که یکی از نیازهای ضروری برای احیا شدن این امور، بدون شک پروسه ایجاد یک مدیریت متحد در شهر و شفافیت سازی می‌باشد.