به گزارش پایگاه خبری ربیع،  علیرضا اقبالیان با اشاره به ارائه خدمات شهری به منطقه جمکران، اظهارداشت: ما طبق توافقات در محله جدید جمکران به سمت پنج امام‌زاده خدماتی را ارائه می‌دهیم.
مدیر منطقه ۵ شهرداری قم با بیان اینکه شهرداری پول خدمات و عوارض را براساس توافقات
دریافت می‌کند، هرچند خدمات ارائه‌شده چند برابر عوارض دریافتی است، ابراز کرد: ماهیانه
۲۰۰ میلیون تومان هزینه رفت‌وروب منطقه جمکران می‌شود و عوارض دریافتی در حدود ۷۴
میلیون تومان بوده است.
اقبالیان با تأکید بر اینکه شهرداری باید داخل بافت و شوارع اصلی به ارائه خدمات بپردازد، تصریحکرد: دراین‌باره ۶ توافق باید به کمیسیون ماده ۵ برود تا سه خیابان اصلی در مراحل اولیه
بازگشایی شود.
وی خاطرنشان کرد: هرچند این توافقات انجام‌نشده اما شهرداری نمی‌تواند ارائه خدمات را رها
کند؛ هرچند این خدمات در خور مردم نیست.
مدیر منطقه ۵ شهرداری قم عنوان کرد: سرانه‌های درآمدی و بودجه‌ای در سطح شهر و مناطق
مختلف مشخص است، وقتی بودجه‌ای وارد منطقه می‌شود و براساس نیاز درآمدهای مناطق
به‌صورت فرامنطقه‌ای هزینه می‌شود و شهرداری طبق این درآمدها اقدام به اجرای پروژه‌های
متعدد در سطح شهر می‌کند.