نماینده مردم سمیرم درمجلس با بیان اینکه صداوسیما و وزارت خارجه در زمینه تبلیغات برون مرزی زعفران باید فعال شوند، گفت: صادرات فله‌ای زعفران این محصول استراتژیک را بنام کشورهای دیگر ثبت می‌کند. اصغرسلیمی درباره صادرات زعفران، گفت: کشورهای همسایه ما در زمینه کشت زعفران برنامه ریزی تولیدی داشته و قصد دارند رقیب ما در کشت زعفران شوند؛ بنابراین ما باید درگام نخست از صادرات فله زعفران جلوگیری کنیم. نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه کشور افغانستان در زمینه کشت زعفران قصد دارد با ما رقابت کنند، ادامه داد: خارج شدن پیاز زعفران می‌تواند عاملی برای حذف زعفران ایرانی در بازاربین المللی کشاورزی باشد. سلیمی افزود: حداقل ما نباید اجازه دهیم پیاز زغفران به طریق قاچاق از کشور خارج شود؛ بنابراین بدیهی است که کشاورز داخلی نیز در این راستا متضرر می‌شود. وی با بیان اینکه ما بطور مثال درکشور عراق در مقطعی صادرات سیب زمینی داشتیم، ادامه داد: کشت سیب زمینی ما در اراضی کشاورزان عراق در مقطعی موجب شد که عراقی‌ها دیگر تمایل به صادرات سیب زمینی از ایران به کشورشان نداشته باشد؛ زیرا کشاورزان عراقی با نحوه تولید سیب زمینی آشنایی کامل پیدا کردند. نماینده مردم سمیرم در مجلس ادامه داد: کشت سیب زمینی برای ارزانی اراضی کشاورزی درعراق توسط کشاورزان ایرانی درمقطعی شکل گرفت؛ اما هم اکنون با یادگیری کشاورزان عراقی‌ها ما فرصت صادرات سیب زمینی به عراق را ازدست دادیم و این درحالیست با توجه به یادگیری نوع کشت سیب زمینی، عراقی‌ها اراضی کشاورزی را در اختیار کشاورزان ما قرار نمی‌دهند.