به گزارش پایگاه خبری ربیع، به گزارش ایراسین، هادی نباتینژاد خاطرنشان کرد: بخش روابط عمومی باید رویکردی تخصصی و حرفهای داشته باشد، زیرا فقط این روش میتواند بیانگر فعالیتهای دستگاه مربوطه باشد. اکنون در مجموعه فولاد مبارکه به دنبال فعالیتهای تخصصی و حرفهای رسانه و اطلاعرسانی هستیم و موضع حزبی و سیاسی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده در هر فصل یک نشست با اصحاب رسانه برگزار شود، گفت: نگاه بنده یک نگاه ارتباطی است و در خصوص مسائل چالشی نیز علاقهمندم تا در صورت وجود مشکل به رفع آنها بپردازم.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه با اشاره به سیاستهای این بخش از فولاد مبارکه گفت: سیاست ما در روابط عمومی فولاد مبارکه تعامل با رسانههاست و در این تعامل، همواره نگاه رسانهای وجود دارد.

نباتینژاد با اشاره به اینکه همه مدیران قبلی در حوزه روابط عمومی فولاد مبارکه معدل بالای خوبی داشتهاند، افزود: اگر برای تمامی اقدامات مدیران در حوزه روابط عمومی یک عدد در نظر بگیریم و در آخر بر اساس معدل کاری آنها، روند فعالیتشان را قضاوت کنیم؛ به نظر بنده مدیران قبلی فعال در پست مدیریت روابط عمومی فولاد مبارکه از معدل بالایی برخوردار بودهاند؛ اما جایگاه فولاد مبارکه همچنان نیاز به تلاش بیشتری دارد، زیرا زمانی که فولاد مبارکه قطب صنعت فولاد است، باید قطب جبهه رسانه نیز باشد.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه تصریح کرد: از زمانی که به مجموعه فولاد مبارکه آمدهام، ساختار رسانهای را بررسی کرده و تغییراتی نیز در این بخش در جهت بهبود عملکرد آن انجام دادهام. برای مثال، خبرنامه فولاد با طراحی و ساختار و محتوای جدید آماده شده است. پایگاه خبری فولاد مبارکه نیز تقویت خواهد شد و زیرساخت برای ارتباط با رسانهها بهبود خواهد یافت.

وی با اشاره به دستهبندی رسانهها و تغییر در تمامی فضای روابط عمومی فولاد مبارکه گفت: نوع ارتباط با رسانهها و دستهبندی آنها انجام شده است. در دو هفته اخیر، جلساتی با برخی رسانهها برگزار شده و این تغییر رویه ادامه دارد تا در تراز فضای رسانهای و روابط عمومی قرار بگیریم و نتیجه آن را در آینده خواهیم دید.

نباتینژاد افزود: البته با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور، رسانهها بنا به نوع بارگذاری اخبار و  روند تولید محتوای خود از یکدیگر پیشی میگیرند و دیگر بحث استان اصفهان با دیگر رسانههای سراسری کشور مطرح نیست.

وی با بیان اینکه مجموعه روابط عمومی در تلاش است با کمک رسانهها مشکلات را برطرف کند افزود: نام شهرستان مبارکه با فولاد مبارکه گره خورده است. در دو سال اخیر نیز نگاه مدیرعامل فولاد مبارکه به مسئولیتهای اجتماعی متفاوت بوده و به همان اندازه که به دنبال پیادهسازی طرح تحول دیجیتال، تولید محصولات جدید و اجرای پروژه نورد گرم  شماره ۲ بوده، در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز اقدامات بسیاری انجام داده است.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه ادامه داد: روابط عمومی این شرکت زبان دوطرفه مجموعه بوده و ضمن انتقال صحبتهای مدیران به رسانهها، صحبتها و نظرات رسانهها را به مدیران منتقل میکند.

نباتینژاد در پایان گفت: فولاد مبارکه بهعنوان یک برند اقتصادی از رسانهها حمایت خواهد کرد و قطعا در این همکاری دستاوردهای بسیار خوب فولاد مبارکه در عرصههای مختلف نیز به نحو مناسب به جامعه اطلاعرسانی خواهد شد.