به گزارش پایگاه خبری ربیع،

شناسایی ۵ هزار مدرک در بخش گندله و ۶ هزار مدرک در بخش کنسانتره

نیکفرجام در ادامه افزود: با برنامهریزی و تدوین نقشه راه متناسب، گام نخست با انتخاب مشاور برداشته شد و با شناسایی قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی، تعمیراتی و دفتر فنی با اخذ اطلاعات کامل از شرکتهای مرتبط با حوزه مورد فعالیت بالغبر، ۵ هزار مدرک در بخش گندله و ۶ هزار مدرک در بخش کنسانتره بدون حضور مشاوران و شرکتهای سازنده خارجی شناسایی و استخراج گردید.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه نتایج حاصل از این کار تیمی در سال اول منجر به ساخت «رولر اسکرین» با استخراج تکنولوژی متفاوت با دیگر سازندگان و متناسب با متد روز و نیاز خط تولید گندله و بسیار نزدیک به مشابه خارجی بومیسازی شد.

بومیسازی ۵۰ قطعه استراتژیک فولاد سنگان در دستورکار

نیکفرجام رویکرد اساسی بومیسازی در مرحله اول را اعتماد به متخصصین داخلی استان عنوان کرد و افزود: در این خصوص با استفاده از توانمندسازی تولیدکنندگان و سازندگان بومی در استان خراسان رضوی، مبادرت به ساخت پاروهای میکسر و ممبرانهای فیلتر پرس، که جزء قطعات پرمصرف و بااهمیت در تولید است، نمودیم. پسازآن در سال جاری بومیسازی ۵۰ قطعه استراتژیک فولاد سنگان در دستورکار قرار گرفت و در بخش مهندسی ساخت داخل و در کمیته مذکور، تجهیز استراتژیکی مانند، یاتاقان بابیتی فنهای پروسس و سیلندر جک هیدرولیک بومیسازی شد.

بومیسازی خاصترین «رولر فیدرهای» گندلهسازی در کشور

وی ساخت خاصترین «رولر فیدرهای» گندلهسازی در کشور را یکی دیگر اقدامات مؤثر در راستای بومیسازی در فولاد سنگان دانست و ابراز داشت: رولهای مصرفی تجهیز رولر فیدر قبل از کورههای پخت جزء تجهیزات و قطعات مصرفی گلوگاهی، پر استهلاک و پرهزینه بودند که با موفقیت بومیسازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.

نیکفرجام خاطرنشان کرد: همچنین بومیسازی لاینرهای بال میل و سگ میل بوده که با همکاری مهندسی ساخت داخل و با استفاده از تکنولوژی اسکن سهبعدی در دستور کار قرار گرفت و درنهایت برای ساخت این لاینرها با دو شرکت سازنده داخلی توانمند و دارای تجربیات مشابه مبادرت به عقد قرارداد شدیم.

معاون توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان تأکید کرد: واحد کنسانتره شرکت با سرلوحه قرار دادن استراتژیهای کلان فولاد سنگان در زمینه مسائل زیستمحیطی، کنسانتره را در قالب با باطله خشک تولید نمود.

نیکفرجام افزود: ظرف مدت یک ماه با شناسایی چند تولیدکننده برتر در حوزههای برزنت و فیلتر پرس و پس از ساخت نمونههای اولیه و پایشهای مستمر و تعریف پروژههای بهبود، نیاز و وابستگی به خرید خارج در این خصوص برطرف شد.

وی اظهار امیدواری کرد با روند رو به رشد بومیسازی قطعات در این شرکت، در آیندهای نهچندان دور با اعتماد بیشتر به توانمندی داخلی شاهد قطع وابستگی کامل به کشورهای خارجی باشیم.