یادداشت سردبیر

در شماره های قبل برخی از عوامل گسست خانواده بیان شد این عوامل و آسیب ها بسیارند بهمین لحاظ عوامل و آسیب هایى که انسجام خانواده را تهدید مى کند موضوعى است قابل مطالعه و ارزیابى علمى. جامعه شناسان خانواده و همین طور عالمان تربیت و علماى اسلامى، هر یک با توجه به رشته مطالعاتى خود، این رشته را مورد مطالعه قرار داده و جامعه و طرفین خانواده را از وقوع چنین خطرها و آسیب هاى جبران ناپذیرى تحذیر کرده اند. در ادامه این بحث در نظر داریم که با بررسى اجمالى بر هر یک از عوامل نابود کننده خانواده، به آسیب شناسى خانواده بپردازد.قطعاً فروپاشى خانواده و عدم هماهنگى میان زن و شوهر از عوامل بسیار خطرناکى است که حیات خانوادگى را تهدید مى کند و قطعاً ضررهاو آسیب هاى آن نه تنها دامن زن و شوهر و فرزندان را فرا مى گیرد، بلکه احیاناً به جامعه و نسل هاى بعدى نیز کشیده مى شود.مسلم می دانیم که ازدواج پایه و اساس نظام خانواده است و اگر توافق و هماهنگى میان اعضاى آن حاکم باشد، به حیات اجتماعى و تداوم خود ادامه مى دهد، اگر این شرایط تحقق نیابد، قطعاً فروپاشى آن حتمى است. در صورت وقوع چنین حادثه اسفناک، هر گونه تلاش و کوشش مادى براى بازگرداندن توافق وخوشبختى خانواده بیهوده بوده و به بن بست خواهد رسید. در آن صورت نه تنها آسیب ها و ضررهاى آن به زن شوهر مى رسد، بلکه احیاناً مصیبت هاى زیان بارى دامن گیر اجتماع شده و حتى نسل هاى بعد از آن متضرر خواهند شد. از این رو، بحث و بررسى عوامل فروپاشی خانواده، موضوعى است که نیاز امروز جامعه است که خانواده ها را ملزم مى سازد که از آن پرهیز نمایند و سلامت به جامعه بر می گردد.یکی از عوامل مهم گسست خانواده  نبود هماهنگى فکرى میان زن و شوهراست.اختلاف فکرى و اعتقادى عاملى است که موجب سستى و گسستگى روابط و ایجاد تفرقه و اختلاف بین زن و شوهر مى شود و سرانجام رابطه خانوادگى و زناشویى را به انفصال و طلاق مى کشاند.این اختلاف و عدم هماهنگى احیاناً از عدم آگاهى و انتخاب مستقیم زن و شوهر پدید مى آید که پیش از ازدواج همدیگر را نشناخته  و ازطریق توصیف دیگران و انتخاب پدر و مادر با هم دیگر آشنا شده و تن به ازدواج داده اند اینگونه ازدواج ها بنوعی تحمیلی است.در حالیکه طبق دستورات اسلامى، زن و مرد لازم است پیش از ازدواج هم دیگر را ببینند و درست همدیگر را بشناسند و با ملاحظه اوصاف و شرایط، یکدیگر را انتخاب نمایند.به هر حال نبود هماهنگى و توافق فکرى میان زن و شوهر، نقش مهمى در انحلال نظام خانواده دارد، چنان که طرح مسائل اختلاف خانوادگى در محاکم مدنى، وقوع این آسیب را ثابت مى کند شواهد عینى نشان مى دهد که بیشتر از هم پاشیدگى خانوادها از اختلاف فکرى آن ها نشأت مى گیرد و امروزه به صورت یک معضل اجتماعى در آمده است.این موضوع همان هم کفو بودن است در ازدواج باید هم کفو بودن از لحاظ فکری و فرهنگی از فاکتورهای مهم است همچنانی که کفو اقتصادی، تحصیلی و.. از اهمیت ویژه برخوردار است.