به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی ، اداره کل بودجه و تشکیلات درصدد شناسایی افراد توانمند و واجد شرایط برای همکاری در حوزه سیستم ها و روشها، طراحی ساختار تشکیلاتی،معماری سازمانی، احصاء و تجزیه و تحلیل فرآیندها، کارسنجی، تدوین شرح وظایف و شناسنامه مشاغل و روشهای انجام کار، مدیریت کیفیت و تعالی سازمان، در حوزه های بیمه و درمان می باشد.

لذا در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم  و ارسال به پست الکترونیک tashkilat@tamin.ir اقدام نمایید. بدیهی است پس از بررسی اطلاعات مندرج در فرمها در صورت نیاز از شما جهت مصاحبه حضوری در اداره کل بودجه وتشکیلات دعوت بعمل خواهد آمد.

دریافت فرم درخواست همکاری (Word)

دریافت فرم درخواست همکاری (PDF)