به گزارش پایگاه خبری ربیع، به منظور جلوگیری از تسری و شیوع ویروس کرونا ، صدور هرنوع صورت وضعیت سفر به مرزهای چهارگانه خروجی زائرین اربعین ممنوع اعلام گردید .
رییس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل
خبر فوق اضافه کرد : نظربه تصمیمات متخذه مسئولان امر دردوکشور ایران وعراق ،
جهت جلوگیری ازشیوع لجام گسیخته ویروس کرونا ، مقرر گردید تا پایان ماه صفر ،
شرکتهای ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر ، از صدور صورت وضعیت برخط ، جهت
اعزام زائران اربعین به مرزهای چهارگانه با کشور عراق خودداری نمایند .
علیرضا اسدی ادامه داد : این دستور العمل شامل کلیه مبادی کشور به مقاصد مرزهای
مهران ، خسروی ، چزابه و شلمچه می باشد و تخطئی از آن به منزله تخلف از قانون می
باشد .
وی درتوضیحی بیشتر یاد آور گردید : با عنایت به اپیدمی جهانی و فرامرزی ویروس
کرونا ، ضرورت اجرای پروتکلهای بهداشتی ، بخصوص عدم تشکیل اجتماعات آیینی ،
دردستورکار دولتمردان کشورهای مختلف قرار گرفته است .
اسدی افزود : از آنجا که مراسم آیینی راهپیمایی زیارت اربعین و اجتماعات متعاقب آن ،
موجب شیوع این ویروس منحوس میگردید ، دولت عراق نسبت به اعلام عدم پذیرش
زائرین خارجی جهت راهپیمایی اربعین حسینی ع اقدام وازاین موضوع عذرخواهی نموده
است .
اسدی درخاتمه ضمن درخواست از شهروندان گرامی جهت عدم حضور دردفاترشرکتهای
حمل ونقل مسافرودرخواست صدور بلیط اعزام به مرزهای چهارگانه مذکور، تصریح کرد
: ناظران و کارشناسان این اداره کل ضمن بازدیدهای مستمر از دفاتر فروش بلیط ناوگان
عمومی حمل ونقل مسافر و پایانه های مسافری و رصد صدور وضعیت برخط ،
درصورت مشاهده هرنوع تخلف ، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اطلاع
رسانی می نما یند .