به گزارش پایگاه خبری ربیع، هفتم تیر سالروز شهادت سید مظلوم بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام (ره) را گرامی می داریم. دیدگاه های شهید مظلوم بهشتی در بحث حکومت و سیاست برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) است. در نگاه شهید مظلوم، یکـی از مفـاهیم و مصادیق آزادی، همان دخالت در امر تعلیم سیاسی است. فردی که حق دخالت ندارد، در واقع آزاد نیسـت. جامعه‌ای کـه آزادی را پذیرفت، معنای حکومت و حاکمیت در آن تغییر میکند و مسئولیت دو طرفه است، یعنـی حـاکم تبـدیل بـه خـادم مـی شود، لذا ایشان صراحتاً اعلام نمود که «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت». اگر همین یک جمله این شهید عزیز مورد توجه باشد کسی برای گرفتن جایگاه مسوولیتی به آب و آتش نمی زند و از هر ابزار نادرست بهره نمیگیرد و متوسل به دروغ و تهمت و …نمی گردد زیرا خدمت بدون حاشیه توجه مردم را درست متوجه خادم می کندو آن موقع مسوولیت می ارزد و الا با تبلیغ و شعار دروغین و … به پشیزی نمی ارزد! شهید بهشتی، حق نظارت را برای مردم از عالیترین حقوق می داند، زیرا ضامن سلامت حکومت و جامعـه اسـت، لیکن زمانی که مردم حال و حواس لازم را برای نظارت نداشته باشند و به تعبیری در صحنه نباشند و در مواقع لزوم نقد عملکرد صورت نگیرد و یا امکانش نباشد مقدمات شکل گیری دیکتاتوری فراهم می گردد.

شهید بهشتی معتقـد اسـت و تأکید دارد: «شما که زمانتان را درک کرده اید، عالم به زمان شده‌اید، این خودآگاهی و این فداکاری و از خود گذشـتگی و ایـن حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ کنید، آن وقت نظام سیاسی و قانون اساسی به صورت یـک دسـتگاه گـردش خـون منظم و دقیق، چنان کار خواهد کرد که دیگر احدی هوس دیکتاتوری، حق کشی و تجاوز را به دل راه ندهد».

بیان صریح شهید بهشتی گوی‌ای این است که عدم حضور مردم در صحنه و نظارت ملی، عامل پیدایش دیکتاتوری، حق کشی، ظلم و تجاوز است، او معتقد است که اگر مردم در صحنه نباشند، هر حکومتی احتمال دیکتاتوری در آن راه دارد، او به شـدت ایمـان دارد به این که مردم ما قیم لازم ندارند، باید بلوغ و شعور اجتماعی را به حدی رساند که مردم احساس مسـئولیت مشـترک با مسئولین نمایند. با همین دیدگاه ایشان نظام جمهوری اسلامی را، «نظام امت و امامت» میداند: «نظام سیاسی – اجتماعی جمهوری اسلامی شما، «نظام امت و امامت» است و حقش این است که بـا هـیچ یـک از عنـاوینی کـه تـوی کتابهـای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده است، قابل تطبیق نیست». و درنظام امت و امامت، جامعه مآل همه است، آنچه در این جامعه که بسان خانوادهای مسـئول اسـت، حاکم است، محبت، تعاون، هوشیاری، وفا، صمیمیت، شعور، رفاه و معنویـت اسـت، لـذا چنـین جامعه‌ای پایدار و سربلند است. شهید بهشتی، بقاء و حیات انقلاب را در مشارکت ملی، انتخابات و حق نقد دولتمردان برای مـردم مـی دانـد، کسیکه این حقوق را پایمال نماید، از این دیدگاه خائن به انقلاب و ضدنظام دینی است. او حق نظارت برای مردم را بی حدومرز میداند و میگوید: «در مورد نظارت باید بگویم، شرط و مرز ندارد، هرفرد باید به آنچه در پیرامونش میگذرد، با دقت بنگرد واگر چیـزی به نظرش میرسد، بگوید، افشاگری کند، تذکر دهد و برای اجرا به مقامات مسئول اطلاع دهد، در سراسر ایـران، همـه باید نقش دستگاه اطلاعاتی داشته باشند و این آن نظارت است که مرز ندارد، اما دخالت و نظارت بی مرز، به معنای بـی نظمی و هرج و مرج نیست، بلکه باید محترمانه، مسئولانه، معقول و قانونمند باشد». نتیجه این آزادی و نظارت، ایجاد احساس مسئولیت ملـی در جامعـه و تمـام افـراد، نزدیکـی مـردم و دولتمـردان، جلـوگیری از نظـام طبقـاتی، دیکتاتوری و ثروت اندوزی، تقویت کنترل اجتماعی و کاهش جرم، محبوبیت دستگاه سیاسـی و مسـئله خـدمتگزاری به مردم، نشر ارزشها و اعتقادات اسلامی، جلـوگیری از ظلـم، چپـاول و تجـاوز، افزایش مقاومت ملی و حکومت اخلاق، ارزش‌ها و معنویت اسلامی خواهدبود. از طرفی آنچه شهید بهشتی بنیان نهاد و بقای انقلاب را سبب شد تشکیلات بود. او یکـی از راههـای حضـور سیاسـی و هوشـیاری در مقابـل گروههـای انحرافـی شـرقی و غربـی را تشـکیلات میدانست، که امروز جای آن خالی است. او معتقد بود: ((بهترین مبارزه با گروههای شرقی و غربی، این است که ما خودمان متشکل بشویم، آنها از خـلا اسـتفاده مـی کننـد، میدان را با عمل صالح و متشکل از دست آنها بگیرید، ببینیـد آنهـا بـدون اسـتفاده از رادیـو و تلـو یزیـون، شـایعات و دروغهایشان را می آیند در سطح جامعه پخش می کنند، اما به کمک چه؟ تشکل، در ستاد مرکـزی دروغ بـافی تصـمیم میگیرند که یک دروغ در ایران منتشر بشود، فردا عصر توی روستاهای دور افتاده ایـن دروغ رسـیده اسـت، ولـی شما هفته ها تن‌ها میآیید و میگویید، چه کار کنیم، خوب برادر ها، خواهرها راه روشن است متشکل شوید تا بتوانیـد نقشه‌های دشمن را نقش بر آب نمایید)). آری، ((یداالله مع الجماعه)) این جماعت همفکر و همراه است که می تواند کارها را با قدرت و اقتدار به پیش ببرد و خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار دهد و با نظارت عمومی از قدرت طلبی محفوظ بماند. امروز که رسانه‌های مجازی بی رحمانه وارد میدان شده‌اند وجود یک تشکیلات منسجم فرهنگی، سیاسی و عالم به فضای مجازی یک ضرورت است که باید علاقمندان به اسلام و انقلاب وارد عمل شوند و این میدان را از تهاجم دشمن و جنگ روانی رها سازند.