به گزارش پایگاه خبری ربیع، هفتم تیر سالروز شهادت سید مظلوم، بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام(ره) را گرامی می‌داریم. دیدگاه‌های شهید مظلوم بهشتی در بحث حکومت و سیاست برگرفته از اسلام ناب محمدی(ص) است. در نگاه شهید مظلوم، یکـی از مفـاهیم و مصادیق آزادی، همان دخالت در امر تعلیم سیاسی است. فردی که حق دخالت ندارد، در واقع آزاد نیسـت. جامعـه‌ای کـه آزادی را پذیرفت، معنای حکومت و حاکمیت در آن تغییر می‌کند و مسئولیت دو طرفه است؛ یعنـی حـاکم تبـدیل بـه خـادم مـی‌شود، لذا ایشان صراحتا اعلام نمود که «ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت»؛ اگر همین یک جمله این شهید عزیز مورد توجه باشد، کسی برای گرفتن جایگاه مسئولیتی به آب و آتش نمی‌زند و از هر ابزار نادرست بهره نمی‌گیرد و متوسل به دروغ و تهمت و… نمی‌شود؛ زیرا خدمت بدون حاشیه، توجه مردم را درست متوجه خادم می‌کند و آن موقع مسئولیت می‌ارزد و الا با تبلیغ و شعار دروغین و… به پشیزی نمی‌ارزد!

شهید بهشتی حق نظارت را برای مردم از عالی‌ترین حقوق می‌داند؛ زیرا ضامن سلامت حکومت و جامعـه اسـت، لیکن زمانی که مردم حال و حواس لازم را برای نظارت نداشته باشند و به تعبیری در صحنه نباشند و در مواقع لزوم نقد عملکرد صورت نگیرد یا امکانش نباشد، مقدمات شکل‌گیری دیکتاتوری فراهم می‌شود. شهید بهشتی معتقـد اسـت و تأکید دارد: «شما که زمانتان را درک کرده‌اید، عالم به زمان شده‌اید، این خودآگاهی و این فداکاری و ازخودگذشـتگی و ایـن حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ کنید، آن وقت نظام سیاسی و قانون اساسی به صورت یـک دسـتگاه گـردش خـون منظم و دقیق، چنان کار خواهد کرد که دیگر احدی هوس دیکتاتوری، حق‌کشی و تجاوز را به دل راه ندهد».

بیان صریح شهید بهشتی گویای این است که عدم حضور مردم در صحنه و نظارت ملی، عامل پیدایش دیکتاتوری، حق‌کشی، ظلم و تجاوز است. او معتقد است که اگر مردم در صحنه نباشند، هر حکومتی احتمال دیکتاتوری در آن راه دارد. او به شـدت ایمـان دارد به اینکه مردم ما قیم لازم ندارند، باید بلوغ و شعور اجتماعی را به حدی رساند که مردم احساس مسـئولیت مشـترک با مسئولین نمایند. با همین دیدگاه ایشان نظام جمهوری اسلامی را «نظام امت و امامت» می‌داند: «نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی شما، «نظام امت و امامت» است و حقش این است که بـا هـیچ یـک از عنـاوینی کـه تـوی کتاب‌هـای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده است، قابل تطبیق نیست». و در نظام امت و امامت، جامعه مال همه است، آنچه در این جامعه که بسان خانواده‌ای مسـئول اسـت، حاکم است، محبت، تعاون، هوشیاری، وفا، صمیمیت، شعور، رفاه و معنویـت اسـت، لـذا چنـین جامعـه‌ای پایدار و سربلند است.

شهید بهشتی، بقا و حیات انقلاب را در مشارکت ملی، انتخابات و حق نقد دولتمردان برای مـردم مـی‌دانـد، کسی که این حقوق را پایمال نماید، از این دیدگاه خائن به انقلاب و ضدنظام دینی است. او حق نظارت برای مردم را بی‌حدومرز می‌د‌اند و می‌گوید: «در مورد نظارت باید بگویم، شرط و مرز ندارد، هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می‌گذرد، با دقت بنگرد و اگر چیـزی به نظرش می‌رسد، بگوید، افشاگری کند، تذکر دهد و برای اجرا به مقامات مسئول اطلاع دهد. در سراسر ایـران، همـه باید نقش دستگاه اطلاعاتی داشته باشند و این آن نظارت است که مرز ندارد، اما دخالت و نظارت بی‌مرز، به معنای بـی‌نظمی و هرج و مرج نیست، بلکه باید محترمانه، مسئولانه، معقول و قانونمند باشد». نتیجه این آزادی و نظارت، ایجاد احساس مسئولیت ملـی در جامعـه و تمـام افـراد، نزدیکـی مـردم و دولتمـردان، جلـوگیری از نظـام طبقـاتی، دیکتاتوری و ثروت‌اندوزی، تقویت کنترل اجتماعی و کاهش جرم، محبوبیت دستگاه سیاسـی و مسـئله خـدمتگزاری به مردم، نشر ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی، جلـوگیری از ظلـم، چپـاول و تجـاوز، افزایش مقاومت ملی و حکومت اخلاق، ارزش‌ها و معنویت اسلامی خواهد بود.

از طرفی آنچه شهید بهشتی بنیان نهاد و بقای انقلاب را سبب شد، تشکیلات بود. او یکـی از راه‌هـای حضـور سیاسـی و هوشـیاری در مقابـل گروه‌هـای انحرافـی شـرقی و غربـی را تشـکیلات می‌دانست که امروز جای آن خالی است. او معتقد بود: «بهترین مبارزه با گروه‌های شرقی و غربی این است که ما خودمان متشکل بشویم، آنها از خـلأ اسـتفاده مـی‌کننـد، میدان را با عمل صالح و متشکل از دست آنها بگیرید، ببینیـد آنهـا بـدون اسـتفاده از رادیـو و تلـویزیـون شـایعات و دروغ‌هایشان را می‌آیند در سطح جامعه پخش می‌کنند، اما به کمک چه؟ تشکل در ستاد مرکـزی دروغ‌بـافی تصـمیم می‌گیرند که یک دروغ در ایران منتشر بشود، فردا عصر توی روستاه‌های دورافتاده ایـن دروغ رسـیده اسـت؛ ولـی شما هفته‌ها تنها می‌آیید و می‌گویید، چه کار کنیم، خوب برادرها، خواهرها راه روشن است متشکل شوید تا بتوانیـد نقشه‌های دشمن را نقش بر آب نمایید».

 آری، «یداالله مع الجماعه» این جماعت همفکر و همراه است که می‌تواند کارها را با قدرت و اقتدار به پیش ببرد و خدمت به مردم را سرلوحه کار قرار دهد و با نظارت عمومی از قدرت‌طلبی محفوظ بماند. امروز که رسانه‌های مجازی بی‌رحمانه وارد میدان شده‌اند، وجود یک تشکیلات منسجم فرهنگی، سیاسی و عالم به فضای مجازی یک ضرورت است که باید علاقه‌مندان به اسلام و انقلاب وارد عمل شوند و این میدان را از تهاجم دشمن و جنگ روانی رها سازند.

 مظفر حاجیان