شهردار اصفهان در دیداری با جانبازان قطع نخاعی اصفهان، آنان را شهدای زنده ای برشمرد که با خدا معامله کرده و مزد و اجرشان نزد خداوند محفوظ است.
 به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، مهدی جالی نژاد در حاشیه ضیافت افطار جانبازان سرافراز قطع نخاعی استان اصفهان  همراه با خانواده هایشان گفت: وجود این عزیزان باعث می شود تا عطر ایثار و شهادت در فضای شهر طنین انداز شود.
وی اظهار کرد: جانبازان به ویژه جانبازان قطع نخاعی شهدای زنده ای هستند که قطعا با خدا معامله کرده و خداوند نیز اجر و مزدشان را خواهد داد.
شهردار اصفهان در این دیدار بر لزوم توجه ویژه به این عزیزان تاکید نمود.