به گزارش پایگاه خبری ربیع، صوفی شهردار همدان طی روز جاری از پروژه ساماندهی فیزیکی و ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد شهرداری همدان که به صورت پایلوت در منطقه یک اجرا می‌شود بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از واحدهای مختلف شهرداری منطقه یک عنوان نمود این منطقه به عنوان پیشگام و پیشتاز در شهرداری همدان ایجاد آرشیو الکترونیکی را آغاز نموده است، که بایستی از زحمات مهندس دهبانی صابر مدیر منطقه یک و مهندس نعیمیان مدیر پروژه تشکر نمود. این پروژه شامل دو بخش فیزیکی و سیستمی می‌باشد که در بخش فیزیکی عملیات عمرانی و ساختمانی در هر چهار منطقه در جهت ایجاد بایگانی مرکزی و سایت مراجعان صورت گرفته و یا در حال انجام می‌باشد و متعاقباً کلیه پرونده‌های شهرسازی، درآمد، نوسازی و… که بالع بر دویست و پنجاه هزار پرونده در چهار منطقه است به بایگانی مرکزی مناطق انتقال یافته و بر مبنای شناسه ملک تجمیع خواهند شد. در بخش سیستمی نیز که شامل ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد و لینک شدن تصاویر به نرم‌افزار موجود می‌باشد، پیمانکار مربوطه مشخص و قرارداد منعقد گردیده که در ماه جاری شروع کار را خواهیم داشت.

صوفی تصریح کرد انجام این پروژه که یکی از الزامات و زیرساخت‌های سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی است از اولویتهای اصلی شهرداری و تاکیدات شورای اسلامی شهر بوده و در جهت حفظ اوراق و پرونده‌ها، بهبود فرایندها و خدمت رسانی مطلوبتر، شفافیت در دسترسی به اطلاعات و حذف گردش فیزیکی اسناد صورت می‌پذیرد. گفتنی است مدت انجام پروژه در منطقه یک و چهار شش ماه بوده و در فاز بعدی درمناطق سه و دو نیز ادامه خواهد داشت.