معاون سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی کارگاه های زرگری فقط مربوط به سازمان میادین نیست چون برای این کارگاه ها امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، سید علی هاشمی فشارکی اظهارکرد: ساماندهی کارگاهها و کارگران زرگری از سال ۷۹ مطرح شده است.
وی افزود: بر این اساس قطعه زمین ۱۵ هکتاری به این منظور در شهرک کارگاهی امیرکبیر پیش بینی و طراحی شد.
معاون سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: ساماندهی کارگاه های زرگری فقط مربوط به سازمان میادین نیست چون برای این کارگاه ها امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما متأسفانه هیچ دستگاهی تأمین امنیت آنها را بر عهده نگرفت.
هاشمی فشارکی خاطرنشان کرد: اگر امنیت کارگاه های طلاسازی تأمین شود برای جابه جایی آنها هیچ مشکلی نداریم.