پس از آن که تابستان ۹۴ رنگ و بوی تصویب برجام به خود گرفت حالا نوبت به زمستان این سال رسیده که اجرای برجام در آن کلید بخورد.

به گزارش پایگاه خبری ربیع، پس از تصویب نهایی برجام توسط اعضای ۱+۵ و ایران در داخل کشورهایشان، قرار شد مقدمات اجرای آن فراهم شود و در همین رابطه ایران باید اقداماتی انجام می داد.

در مورد نیروگاه اراک ، ایران باید ابتدا قلب رآکتور آب سنگین را از آن خارج و کلندری های آن را بتن ریزی کند.

در اقدام بعدی، ایران در اراک، ساخت مجتمع سوخت این نیروگاه را متوقف می کند و سوخت هسته ای موجود در این مرکز و کلیه مجتمع مرتبط با آن را تا آماده شدن رآکتور تازه، زیر نظارت آژانس انرژی اتمی قرار می دهد. همچنین ایران باید در خطوط تولید سوخت، تغییرات فنی ایجاد کند تا برای رآکتور جدید قابل استفاده شود.

در گام سوم، بر اساس محدودیت ۱۵ ساله ای که بر تولید آب سنگین، وضع شده، ایران باید آب سنگین موجود و میزان تولید آب سنگین در اراک را به آژانس گزارش دهد و زمینه نظارت این نهاد بین المللی بر تولید و انباشت آن را فراهم کند.

در مورد نیروگاه نطنز نیز ایران باید ابتدا تعداد ماشین های غنی سازی IR-1 را به ۵۰۶۰ عدد و سطح غنی سازی را به ۳.۶۷ درصد کاهش دهد و ماشین های اضافی را باز و به انبار منتقل کند و تحت نظارت مستمر آژانس قرار دهد.
در گام دوم، محدودیت های وضع شده بر تحقیق و توسعه ماشین های غنی سازی را اجرا کند و ماشین های اضافی را تحت نظارت آژانس بایگانی کند.

در نیروگاه اتمی فوردو هم ایران باید تمام فعالیت های غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مرتبط با غنی سازی و کار با مواد هسته ای را متوقف کند.

همچنین براساس توافق انجام شده باید ۱۰۴۴ ماشین IR-1 در تأسیسات فردو نصب شده باقی بماند که با ترتیب خاصی تنها برای تولید ایزوتوپ های پایدار مورد استفاده خواهد بود. بقیه ماشین ها باید باز و به انبار منتقل شوند و تحت نظارت آژانس بایگانی شوند.

در مدت زمان یادشده همچنین ایران می تواند معادل ۳۰۰ کیلوگرام گاز UF6 با غنای تا ۳.۶۷ درصد اورانیم غنی شده ذخیره کند. ذخایر مازاد بر آن باید یا به سطح غنای طبیعی رقیق شود یا در برابر دریافت اورانیم با غنای طبیعی، به خارج فروخته شود. شش قدرت جهانی باید به ایران کمک کنند تا قراردادی برای این تبادل با یک نهاد خارجی منعقد کند.

در ادامه، ایران باید تمام اکسید اورانیوم غنی شده ای را که غنای آن بین ۵ تا ۲۰ درصد است به صفحه سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند.

در مراحل مقدماتی تا روز اجرای توافق هسته ای که همزمان است با لغو یا توقف تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا، ایران باید تأسیسات هسته ای خود را به گونه ای ساماندهی کند که امکان دسترسی آژانس انرژی اتمی برای نظارت بر شفافیت فعالیت های اتمی ایران، کاملا مهیا باشد.

در آخرین اظهار نظرها در خصوص زمان دقیق اجرای برجام مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود نوشت : شمارش معکوس برای فرا رسیدن روز اجرای تفاهم هسته ای و لغو تحریم ها آغاز شده است.

حمید بعیدی نژاد  روز یکشنبه با اشاره به این مطلب افزود: تفاهم ایران با کشورهای ۱+۵ در ژنو در خصوص حل برخی از مهمترین مباحث باقیمانده پیرامون لغو تحریم ها هم قدم مهم دیگری برای رسیدن به زمان اجرای برجام می باشد.