به گزارش پایگاه خبری ربیع، تاکید ما رعایت دستورات و شیوه نامه های بهداشتی است و امیدواریم که همشهریان همانند گذشته مسائل بهداشتی و زدن ماسک را رعایت کنند.

انتظار داشتیم که حداقل دستورات بهداشتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد، اما فقط شاهد افزایش ۵ درصدی رعایت دستورات بهداشتی در قم هستیم.

مراکز ۱۶ ساعته به خوبی در حال فعالیت هستند که به عنوان سدی در برابر بیمارستان ها عمل می کنند.

بستری های موقت به خوبی در بیمارستان ها دنبال میشود و این اقدام موجب مدیریت تخت ها می شود.

واکسیناسیون گروه های هدف در حال انجام است و امیدواریم افرادى که باید واکسن دریافت کنند، سریعتر به مراکز مراجعه کنند.

یکی از مشکلات ما خودرو حمل واکسن بود که در ستاد کرونا مطرح و مقرر شد توسط این ستاد خریداری و تحویل معاونت بهداشتی شود.