به گزارش پایگاه خبری ربیع،  علیرضا اقبالیان با توجه به کاهش مراجعات شهروندان به شهرداری قم، اظهارداشت: حفظ ارتباط شهروندان با شهرداری مناطق می‌تواند در ارائه خدمات مناسب تأثیر بسیاریداشته باشد.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم شیوع ویروس کرونا را عامل کاهش مراجعات شهروندان به شهرداریدانست و افزود: سامانه ۱۳۷ توانسته این ارتباط مستمر بین مدیران شهری و شهروندان را به‌خوبیبرقرار کند.
اقبالیان از رضایت صددرصدی شهروندان از خدمات شهرداری در منطقه پنج خبر داد و گفت: بر
اساس ارزیابی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در آبان ماه سال جاری شهرداری منطقه پنج رضایتمندیصددرصدی از شهروندان را کسب کرده است.
وی افزایش رضایت‌مندی شهروندان را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: رضایت شهروندان
مدیران را دررسیدن به اهداف خود و حفـظ تعـادل بـین نیازهـای حال و آینده مصمم خواهد کرد.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم موضوع بیشترین تماس‌های شهروندان را با سامانه ۱۳۷ نام برد و
گفت: هرس درختان در برخورد باسیم برق، ساخت‌وساز بدون مجوز، جمع‌آوری خاک و نخاله
غیرمجاز موضوع بیشترین تماس‌های شهروندان بوده است.

اقبالیان در پایان با درخواست از شهروندان در مشارکت فعال برای مدیریت شهر یادآور شد: شهر بههمه مردم تعلق داشته و با مشارکت پویا شهروندان علاوه برساخت شهری در تراز استاندارهای
جهانی، نشاط اجتماعی در بین شهروندان نیز افزایش پیدا می‌کند.