مدیرکمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان تیران وکرون گفت: میزان پرداخت صدقه مردم دراین شهرستان درسال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۲ درصدرشدداشته است.

به گزارش پایگاه خبری ربیع  از اصفهان علی طالبی افزود: در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۳۰ میلیارد ریال صدقه و بیش از ۷ میلیارد ریال زکات در شهرستان تیران و کرون امسال جمع آوری شده است.
وی بیان کرد: برای حمایت از نیازمندان شهرستان تیران و کرون که شامل حمایت های تحصیلی، ازدواج، جهیزیه، آموزش، مسکن و اشتغال و مواردی از این قبیل بوده، بیش از ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرکمیته امداد شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه اعتماد مردم به عملکرد کمیته امداد در افزایش درآمدهای این نهاد موثر است، تصریح کرد: راه اندازی پایگاه های مردمی نیکوکاری در مساجد، جمع آوری و توزیع کمک های مردمی با تلاش معتمدین محلی و شفافیت در عملکرد از عوامل موثر در جلب اعتماد مردم بوده است.