دستاوردهای مختلف اقوام در یک منطقه مایۀ مباهات و افتخار همۀ مردم منطقۀ خواهد بود و وجود نقایص و کاستی ها نیز رسالت همۀ اقوام آن منطقه را دو چندان می کند.به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز ،ایران کشوری جهانی است و دارای عناصر و ترکیب های مختلف فرهنگی و قومیتی است، تنوع قومیتی در این سرزمین و همزیستی بی بدیل مردمان آن با یکدیگر، الگویی کامل برای دیگر جوامع بشری است زیرا شمولیت این هم زیستی در این سرزمین فراتر از مذهب و حتی ادیان الهی است که این امر نشان دهندۀ ظرفیت ارزشمند مردمان این سرزمین برای برپایی حکومت جهانی مهدوی است.

بی تردید عالمان، عارفان، فیلسوفان و شعراو دیگر مفاخر برجستۀ این سرزمین همه و همه جهانی هستند لذا ظرفیت وجودی مردمان این مرزوبوم به وسعت جهان بشری است.

شکی نیست که جوامع غربی برای ایجاد شکاف و اختلاف میان همۀ اقوام ایرانی و  اقوام دیگر کشورهای اسلامی از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند، که تقسیم بندی اختلاف افکنانه مرزهای خاورمیانه و دیگر کشورهای اسلامی از سوی انگلیس خود موید این مدعا است، لذا باید هوشیار بود که پدیدۀ شوم تفرقه گرایی و قومیت محوری از جمله توطئه های ثابت و مستمر قدرت های استکباری به ویژه رسانه های غربی است.

*سرافرازی سرزمین در یُمن هم دلی اقوام

حال در مواجهه با همۀ خباثت های قدرت های غربی برای ایجاد شکاف و کینه توزی میان قومیت ها در کشور به ویژه قومیت هایی که در یک منطقه و در یک استان به سر می برند باید از اهرم قدرتمند همدلی و هم زبانی و همگرایی بهره گرفت، زیرا اشتراکات مذهبی، ملی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و انسانی قومیت ها و طوایف، آنچنان از شمولیت گسترده برخورداراست که هر آن ترویج قومیت گرایی در یک منطقه، شایستۀ اظهار تنفر و برائت همۀمردم آن منطقه از این جماعت و و اطلاق صاحبان نغمۀ شیطانی به مروجان قبیله گرایی است.

باید اذعان کرد باز شناسی تمدن و فرهنگ متعالی این سرزمین به نوبۀ خود می تواند در امتداد بازتولید هم­گرایی قومیت ها موثر واقع گردد زیرا ایران متشکل از قومیت هایی است که شکوه و سرافرازی این سرزمین به یُمن هم دلی همۀ اقوام با یکدیگر رقم خورده است.

لذا باید ایرانیت خود را دوباره تعریف کنیم که تحقق این مهم در گرو تبیین نقش آفرینی همۀ اقوام درارائۀ الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد، مقوله ای مهم که رسانه های غربی نیز به شدت از آن هراس دارند از این رو همدلی و همگرایی میان قومیت ها و نقش آفرینی این اقوام در مواجهه با بحران های مختلف داخلی و خارجی امری انکار ناپذیر است، لذا همۀ قومیت ها در یک منطقه باید همسو با منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مسیر پیشرفت نظام اسلامی از جمله در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با یکدیگر تعامل کنند.

هم چنین بازشناسی تبعات و پیامدهای قبیله گرایی و رواج منیّت های قومی در میان اقوام ایرانی و اجتناب از برخی تفرقه ها باید به عنوان نقشۀ راه تقویت هم دلی اقوام مختلف در یک منطقه مورد توجه قرار گیرد زیرا تاریخ چیزی نیست جز عبرت پذیری و ترمیم برخی نقایص برای ترسیم آینده ای روشن و متعالی.

* ماهیت ایده آل همدلی در کسب دستاوردهای محلی

حال با این تفاسیر باید بر این نکته تأکید داشت که استان اصفهان به ویژه منطقۀ شرق اصفهان به علت بهره گیری از قومیت های مختلف در بافت هویتی و جمعیتی خود، باید بیش از پیش در راستای تقویت هم دلی و هم گرایی میان یکدیگر گام بردارند، لذا حمایت قومیت ها از یکدیگر و پرهیز از قبیله گرایی و طرح برخی شعارهای اختلاف افکنانه، امری ضروری و حیاتی است، زیرا دستاوردهای مختلف اقوام در یک منطقه مایۀ مباهات و افتخار همۀ مردم منطقۀ خواهد بود و وجود نقایص و کاستی ها نیز رسالت همۀ اقوام آن منطقه را دو چندان می کند، لذا باید بدین نکته اشاره نمود که جمعیت ۲۰۰ هزار نفری منطقه شرق اصفهان توانمندی عجیب و فوق العاده ی در تغییرات اداری از بخش به شهرستان را داراست که این مهم با اهتمام همۀ اقوام این منطقه در تقویت روز افزون اتحاد و هم دلی میان یکدیگر یقیناً امکان پذیر خواهد بود.

امید است بازتعریف چیستی منافع حیاتی منطقۀ عظیم شرق اصفهان و لزوم حمایت قومیت ها از یکدیگر، موجبات رشد و پیشرفت روز افزون مردمان مؤمن و زحمت کش این دیار را فراهم نماید، امری که به هیچ عنوان دور از ذهن نیست و با انسجام، اتحاد و هم دلی و هم گرایی چنین امری محقق خواهد شد، بلکه باید منتظر ماند و نتایج و برکات بی بدیل هم نوایی اقوام  را به نظاره نشست.