پایگاه خبری ربیع/

رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات شان در روز میلاد پیامبر اکرم(ص)، به توهین رئیس جمهور فرانسه به مسلمانان اشاره کرده و فرمودند: دولت فرانسه این ماجرا را به حقوق بشر و آزادی بیان ربط می دهد، این همان سیاستی است که خشن ترین تروریست های دنیا را در خود جای داده است. یعنی تروریست هایی که در کشور ما رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و نخست وزیر و آحاد متعددی از مسئولین و ۱۷ هزار نفر از مردم کوچه و بازار را به شهادت رساندند.

پدیده اسلام هراسی، اساساً در جهان غـرب ریـشه دوانیده است و غربی‌ها با اذعـان به این امر که اسلام روز‌ به‌روز در حال گسترش در جهان‌ غرب‌ است و جمعیت مـسلمانان در این کشورها در حال افـزایش هستند، طرحی به نام اسلام هراسی را مطرح ساخته‌ و در رسانه‌هایشان به‌صورت گسترده به ایجاد هراس از اسلام پرداخته‌اند. چنانچه می‌توان گفت که این طرح از عوامل مهم سوءتفاهم و ناسازگاری مسلمانان با غیرمسلمانان و در سـطح کلی‌تر، از عوامل اصلی ایجاد شکاف و رویارویی و بـرخورد بـین مسلمانان و غیرمسلمانان بوده است.

در طرح اسلام هراسی، تصورات و برداشت‌های ویژه‌ای در مـورد اسـلام و مسلمانان ترویج می‌شود که در چـارچوب آن‌ها، مـسلمانان به‌مثابۀ گروهی استثنایی و دارای‌ گرایش‌ به خـرافات،جـمود فکری‌،خشونت‌ و ترور و درعین‌حال سلطه‌گری، معرفی می‌شوند.

در این میان دیدگاه‌های اسلام هراسانه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور شکست خورده ایالات‌متحده آمریکا و قوانین سخت‌گیرانه نظیر منع ورود مسلمانان به آمریکا و نیز  موضوع اخیر هتک حرمت‌های چندباره روزنامه فرانسوی شارلو ابدو به دین اسلام و ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام و متعاقباً حمایت  امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از این اقدامات ، مؤید آخرین تحرکات اسلام ستیزانه و اسلام هراسانه بوده است که حکایت از این مسئله دارد که اسلام‌ستیزی و اسلام هراسی در غرب،به‌ویژه در اروپا و آمریکا، با برنامه دنبال می‌شود.

تاکنون تـبعیض‌ها‌ و سـوء رفـتارهای ناشی از اسلام هراسی در غرب، به شکل های مختلفی؛ ازجمله عرضۀ‌ خدمات ناقص یا نامناسب در رستوران‌ها و مراکز تفریحی به مسلمانان ‌؛ رفـتارهای‌ عـاری از نزاکت و غیرمحترمانه با مسلمانان؛ سوءظن و متهم‌سازی‌های نابجای مسلمانان؛ زیـر نـظر گرفتن و کنترل کردن افراد مسلمان در امکان عمومی؛ تمسخر‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم؛ توهین‌های‌ لفـظی و اسـتفاده از‌ بـرچسب‌هایی‌ چون تروریست به مسلمانان؛ و بروز رفتارهایی کـه نشانۀ دست‌کم یا سطح‌ پایین‌ گرفتن‌ مسلمانان است صورت گرفته است؛ همچنین نظارت و کنترل پلیسی فراتر از‌ حد‌ متعارف؛ ضرب‌ و شتم‌ جـسمی‌ و سـایر رفـتارهای خشونت‌آمیز با مسلمانان؛ تبعیض در جذب و استخدام افراد در مشاغل خصوصی و دولتی و نیز  تبعیض در عرضۀ خـدمات پلیـسی و قضایی به مسلمانان ، حاصل سال‌ها اسلام هراسی و اسلام‌ستیزی در جهان غرب بوده است.در این میان موارد فراوانی اتفاق‌ افتاده‌ که در آن‌ها دولت‌ها خود به‌عنوان کارگردان اصلی عمل کرده‌اند. از جمله موضوع اخیر هتک حرمت روزنامه فرانسوی شارلو ابدو به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام و متعاقباً اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه در حمایت از این اقدامات و نیز ربط دادن این توهین به بحث آزادی بیان در فرانسه،  این مسئله را اثبات می‌کند که رفتارهای اسلام هراسانه و اسلام ستیزانه در فرانسه به کارگردانی دولت این کشور بوده است.

 روشن‌ است که آزادی بیان و قلم به معنای‌ توهین‌ و اهانت و تحقیر و نظایر آن نیست . آنـانی کـه اصـل و اسـاس آزادی بیان را برای‌ بشر‌ تقدیم داشته‌اند و انسـان را‌ کـریم‌ معرفـی کرده‌اند‌ و به‌ انسان از نـاحیه حق‌تعالی کرامتش‌ را‌ نشان داده‌اند، هرگز از آزادی بیـان و قلم نمی‌هراسند؛ بلکه از حرکت‌های‌ نـادرستی کــه مـوجـب انحـراف و تحریـف افکـار‌  جوامع بشری می‌شود، دغدغه دارند. ازاین‌رو بـاید باصلابت و عظمت و با حکمت و برهان و عقلانیت  با پدیـده‌ ناصـواب و نـاشایسـت اسلام هراسی و اسلام‌ستیزی کــه مـبنایی جز‌ جهالت‌ و ضلالت‌ بـرای او نمی‌توان‌ یافـت‌ ، مقابلـه کرد.

اما از چه راهکارهایی برای مقابله و  افشای اسلام هراسی و اسلام‌ستیزی و مـعرفی مـعارف‌ اسلامی حقیقی به جهان می توان اتخاذ نمود؟ اولین راهکار ارائه تصویر درست و بدون واسطه از اسـلام بـه جوانان جهان است  که در این فـرایند بـاید ارائه تصویر درست و بدون واسطه‌ از‌ چهره حقیقی دین اسلام و پیامبر رحمت (ص) به جـوامع غـربی و جوانان می‌باشد، چراکه به عـلت موج گسترده تبلیغاتی عـلیه اسـلام، تصویری مخدوشـی از آن نشـان داده‌شده اسـت ؛ راهکار دیگر نـشان‌ دادن‌ چهره غیر صادقانه سیاستمداران غربی به جوانان دنیاست. چرا که سیاستمداران غربـی ســعی دارنــد چـهـره منفـی‌ اقدامات‌ خـود را زیـر تبلیغات گسترده‌ علیه‌ اسـلام پنـهان کننـد و ایـن سیاسـت غیـر صادقانه آن‌ها باید آشکار شود؛ از طرفی باید انگیزه تخریب چهره اسـلام تـوسط ابرقدرت‌ها را افشا نمود باید جـوانان غـربی‌ را‌ نسبت به انگیزه تـخریب چهره اسلام توسط غربی‌ها بیـدار کرد و به این پرسش پاسخ داد که مشکل غرب بـا انـدیشه اسلامی چیست که سـعی دارد تصویری سـیاه از آن بـه‌ نـمایش بـگذارد؛ ارائه معارف اسلامی به‌طور مسـتقیم بـه جوانـان راهکار تاثیرگذاری است که باید صورت گیرد و تصویر‌ درستی‌ از‌ زندگی پیامبر ارائه نمود. در این‌ رابطه‌ انتقاد‌ بزرگی به جوامع اسـلامی در اثر کم‌کاری وارد است . به‌طور مـثال نمایشنامه(هملـت‌) همیشـه در اروپـا روی صحنه است و هرسال تکرار می‌شود اما در‌ مورد پیامبر(ص) و تاریخ اسلام‌ اقـدام‌ درخوری که مخاطب جهانی داشته باشد صورت نگرفته است؛ مبارزه با جنگ رسانه‌ای غربی‌ها علیه اسلام راهکار بسیار خوبی است،غرب با هجمه بسیار سنگین علیه دین اسلام جنگ رسانه‌ای را شروع‌ کرده است تا تصویری سیاه از اسلام نشان دهد، باید برنامه‌هایی برای مقابله با این هـجمه رسانه‌ای در سطح جهانی تدارک دید و مـسلمانان بـاید از معدود فرصت‌هایی که‌ برای‌ آن‌ها در رسانه‌های فعلی مهیاست،کمال استفاده را در مقابله با این حملات ببرند؛ بر مسلمانان دلسوز لازم است که در فضای مجازی حضوری فعال داشته باشند ‌ و ضمن ارائۀ تصویر صـحیح‌ از‌ اسـلام،با پوشش‌های جانبدارانۀعلیه اسلام در این فضا مقابله کـنند؛نیز تلاش برای خارج‌سازی نمایندگی اسلام و مسلمانان از دست جریان‌های افراطی و انحرافی و ارائه چهره صحیح اسـلامی مـی‌تواند یـکی از‌ اصلی‌ترین تلاش‌ها برای مقابله با جریاناتی باشد که توسط و یا به نام جریان‌های افـراطی در هـردو طرف پیگیری می‌گردد.

 مظفر حاجیان