به گزارش پایگاه خبری ربیع،بانک مرکزی ایران،به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی، براى پشتیبانی از «جهش تولید»،باید به شکل دادن محیطی کمک نماید که سیاست های کلان اقتصادی ، شفاف و پیش بینی پذیر باشند و ریسک ها برای سرمایه گذاری و تولید قابل مدیریت باشد.
لذا، در این راستا، اولویت های زیرسرلوحه برنامه بانک مرکزی خواهدبود.جزییات عملیاتی نیز به تدریج روشن و اعلام واجرا خواهد شد:
۱- ادامه سیاست های مهار تورم وکنترل افزایش سطح عمومی قیمتها درحد مقدور
۲-ایجاد خطوط اعتباری لازم برای بانک ها به نحوی که مشخصاًبه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی درقالب وامهای جدید اقدام کنند
۳-تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه وتأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدى برای واردات مواداولیه و واسطه ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به ثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر
۴-توسعه «عملیات بازار باز »و کنترل نرخ سودبرای فراهم آوردن شرایط برای اجرای سیاست های سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی
۵-جلوگیری از ورود منابع بانک ها به فعالیت های سوداگرانه و تمرکز براجراى سیاست های احتیاطی بانک ها
۶-ادامه اصلاح ترازنامه بانک ها،در جهت آزادکردن منابع آنها برای افزایش لازم درمیزان اعتباردهی آنها به سرمایه گذاری ها وایجاد زیرساخت های لازم اقتصادی.

انتهای پیام