به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر قدیر در این جلسه با تاکید بر فعالیت های دانشجویی به ویژه تشکل ها گفت: این تشکل ها باید در گسترش ایجاد روحیه پژوهشی و تحصیل علم دانشجویان کوشیده و از سوی دیگر در گسترش نشاط و روحیه دانشجویان تلاش کنند.

وی گفت: با توجه به شرایط کرونا، رخوت و سستی در دانشگاه ها نباید وجود داشته باشد و تشکل های دانشجویی می توانند با برنامه های متنوع در کاهش این امر بکوشند.

شایان ذکر است با توجه به کسب رتبه برتر کشوری توسط انجمن علمی روانشناسی فردای روشن دانشگاه علوم پزشکی قم، با اهدا لوحی از تلاش های آنها قدردانی شد.