دبیر بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی گفت: ۱۳ طرح دانش آموزی درجشنواره جوان خوارزمی مورد دفاع قرار گرفت.

 به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، دبیر بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی درمورد جزئیات جشنواره جوان خوارزمی گفت: جشنواره جوان سالم دارای دو بخش دانش آموزی و دانشجویی است.

بخش دانش آموزی در محور فعالیت های آموزش پرورش است. در ابتدای امر دانش آموزان دور دوم متوسطه در ۱۶ زمینه علمی اعلام شده شامل: الکترونیک، مکاترونیک، شیمی، نانو، قرآن و دین پژوهی، ادبیات و مکانیک، برق و کامپیوتر، طرح‌های توسعه‌ای، اختراع و … طرح هایشان را به نواحی و مناطق آموزش و پرورش هراستانی ارسال می کنند.
محمد کاظم علیخانی تصریح کرد: طرح های برگزیده شده به دبیرخانه استانی جشنواره خوارزمی فرستاده شد و مورد داوری قرار گرفت. سپس طرح های برگزیده در دانشگاه شهید رجایی تهران مورد داوری کشوری قرار می گیرند.
مدیر پژوهش سرای شهید شهریاری ناحیه پنچ استان اصفهان درباره تعداد طرح های استانی که مورد داوری قرار گرفته اند عنوان کرد: ۱۲۳  طرح از نواحی و مناطق در استان به دست رسید. از این تعداد حدود ۱۸ طرح  بعد از داوری هایی انجام شده گزینش شد و طرح های کشوری  آماده دفاع شدند.
درجشنواره جوان خوارزمی در روز ۱۵ شهریور، استان اصفهان دانش آموزان را به دانشگاه شهید رجایی اعزام کرد و ۱۳ طرح مورد دفاع قرارگرفت، بعد از تجدید نظر درآبان قطعی خواهد شد.
ارایه طرح ها و ایده ها برای آبادانی و توسعه کشور است
دبیر بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی درباره اهداف برگزاری جشنواره جوان خوارزمی تاکید کرد: ارایه طرح ها و ایده ها برای آبادانی و توسعه کشور است. هدف از ارایه طرح ها باز کردن گره ای از کار کشور و برطرف کردن کمبودها و مشکلات است. این جشنواره برمبنای ایده و تفکری که از ۱۳۶۵ از سوی سازمان پژوهش های علمی صنعتی کشور ارایه شد، افراد دارای طرح، اختراع ها و ایده های خودشان را مورد حمایت قرار می دهند.
محمد کاظم علیخانی اظهار کرد: مبنای این ایده وابسته به تفکر این سازمان است، سپس توسعه یافته و با نظم بیشتر، برنامه ریزی دقیق تر و هدفمندانه بعد از چند سال به بخش دانش آموزی گسترش پیدا کرده است. شناسایی طراحان و مورد حمایت قرار دادن آنها ازمحورهای جشنواره جوان خوارزمی است و رسیدن به مرحله انبوه سازی و تجاری سازی هدف کلی از این برنامه می باشد