ازدواج یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که هر فرد در طول زندگیش می‌گیرد و بعد از آن سبک زندگی، ارتباطات، مسئولیت و نقش‌های فرد به یک باره تغییر می‌کند.
با توجه به اینکه هدف از ازدواج به تکامل رسیدن خودمان و دیگری است؛ بنابراین برای رسیدن به چنین هدفی و پیمودن چنین راهی نیاز به توجه ویژه و انتخاب آگاهانه است.
سؤالاتی که اغلب افراد پیش از ازدواج دارند این است که با چه فردی ازدواج کنیم؟
چه ویژگی‌هایی را برای ازدواج باید درنظر بگیریم؟
مهم‌تر از همه، بهترین سن مناسب ازدواج دختر و پسر چه سنی است؟
درست است که براساس آمارهای به دست آمده سن مناسبی برای ازدواج دختران و پسران بیان شده؛ اما این مسئله در هر فرهنگ، جامعه، خانواده و هر فردی متفاوت است، چیزی که مهم است این مسئله است که سن مناسب ازدواج فارغ از اعداد و ارقام باید به گونه‌ایی باشد که فرد از نظر جسمی و فکری به بلوغ کافی رسیده باشد، هدف از زندگی مشترک را درک کرده باشد و توانایی قبول مسئولیت در آینده را داشته باشد.
بنابراین نمی‌توان عددی را برای آن بیان کرد، بلکه هر فردی با توجه به شرایطی که دارد باید سن مناسب ازدواجش را تشخیص دهد.
*به یاد داشته باشید ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن یک باید نیست.