به گزارش پایگاه خبری ربیع،

مسمومیت با مونوکسیدکربن

مسمومیت با مونوکسیدکربن

۱-مصدوم را به فضای باز برسانید.

  • از محیطی که مونوکسید کربن دارد او را دور کنید.
  • اگر شخص بیهوش شده باشد ، قبل از حرکت دادنش چک کنید که مصدوم نشده باشد.
  • اگر میتوانید منبع مونوکسید کربن را قطع کنید.

۲-با اورژانس تماس بگیرید.

۳-درصورت نیازاحیای قلبی(ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی ) را شروع کنید.

اگرمصدوم واکنشی نشان نمیدهد: نفس نمیکشد و یا بطور طبیعی نفس نمیکشد و شما هم تنها هستید قبل از تماس با اورژانس به مدت یک دقیقهاحیای قلبی انجام دهید در غیر اینصورت(یعنی اگر همراهی دارید ) از او بخواهید با اورژانس تماس بگیرد و شما فورا احیای قلبی را آغاز کنید.

  • اگر مصدوم کودک است سریع اقدامات لازم برای احیای قلبی را شروع کنید.
  • به احیای قلبی ادامه دهید تا مصدوم شروع به نفس کشیدن کند و یا اورژانس برسد.

اقدامات بعدی

در بیمارستان مصدوم با ۱۰۰٪ اکسیژن درمان میشود. بسته به شدت روبرویی او با مونوکسید کربن ، اکسیژن از راههای مختلف به شخص انتقال داده میشود.

  • در مسمومیت های کم، اکسیژن از طریق ماسک انتقال داده میشود.
  • در مسمومیت شدید، جهت درمان ممکن است نیاز باشد تمام بدن بیمار در یک اتاقک فشار بالا قرار داده شود که به وارد کردن اکسیژن به بدن بیمارکمک میکند.